Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino.

Ogłoszenie o zamówieniu:

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
NIP: 839-20-45-762
TEL.+48 59 811 72 15, fax: +48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.smoldzino.com.pl/
IV. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjum w m. Smołdzino.
A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ.
B. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy.
Podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa
C. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

IV.1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania w dwóch etapach:
1) I etap:
- Konstrukcja dachu, pokrycie dachu
- Posadzki sali gimnastycznej
- Wykonanie okładzin ścian i stropów
- Montaż stolarki okiennej
- Montaż stolarki drzwiowej
- Roboty malarskie
- Instalacja elektryczna
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
- Montaż instalacji wodno -kanalizacyjnej -montaż przewodów i podejść z pvc
Montaż instalacji wodociągowej - montaż przewodów i podejść

2) II etap:
- Wykonanie posadzki w części zaplecza socjalnego;
- Wykonanie ścianek działowych (częściowa rozbiórka ścianek i zamurowania) - zaplecze socjalne;
- Schody zewnętrzne;
- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych;
- Dostawa i montaż elementów wyposażenia hali gimnastycznej;
- Montaż urządzeń sanitarnych;
- Montaż zaworów czerpalnych, baterii, hydrantów;
- Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Kod CPV 45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi


Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07-06-2011 (numer ogłoszenia 158365– 2011).


V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:
I etap - od dnia podpisania umowy do dnia 20 listopada 2011 r.
II etap – do dnia 20 listopada 2012 r.

VII.1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:
Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, iż wobec niego nie ogłoszono likwidacji lub upadłości;
2. posiada wiedzę i doświadczenie – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 2000 m3 z podaniem przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania;
Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje).
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia-warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca zapewni udział następujących osób:
a) kierownika robot budowlanych – kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności ogólnobudowlanej;
4. sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VII.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

2. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 2000 m3 z podaniem przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje).

3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności ogólnobudowlanej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

5. oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, tj. zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;.

6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę);

7. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ);

VII.3 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

UWAGA:
Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią).

VII.4. Jeżeli Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.6. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
VII.5. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.
 

VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100% ceny brutto
 

X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino w terminie do dnia: 22 czerwca 2011 roku do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej w dniu 22 czerwca 2011r. o godz. 09:30.
XI. Termin związania z ofertą: 30 dni.
XII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIII. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

Załącznikami do niniejszej siwz są:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2;
3. Oświadczenie nr2 (załącznik nr 3);
4. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4);
5. Wykaz osób (załącznik nr 5);
6. Projekt umowy (załącznik nr 6);
7 .Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (załącznik nr 7);
8. Projekt budowlany (załącznik nr 8);
9. Projekt budowlany-instalacje C.O. i wentylacji (załącznik nr 9);
10. Projekt techniczny instalacji elektrycznych (załącznik nr 10);
11. Projekt budowlany- instalacje wod.-kan. (załącznik nr 11);
12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -instalacja sanitarna (załącznik nr 12);
13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – architektura, konstrukcja (załącznik nr 13);
14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -wew. inst. elektryczna (załącznik nr 14);
15. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -instalacja wentylacyjna (załącznik nr 15);
16. Projekt wykonawczy odciaążenia istniejacych wiazarów kratowych (załącznik nr 16);
17. Rysunek ze zmianami (załącznik nr 17);
18. Rysunek-kratownica KR-1 istniejąca (załącznik nr 18);
19. Przedmiar robót - br. instalacyjna (załącznik nr 19);
20. Przedmiar robót - br. elektryczna (załącznik nr 20);
21. Przedmiar robót – br. ogólna (załącznik nr 21).


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 158365-2011.html (HTML, 14.KB) 2011-06-07 10:23:49 14.KB 347 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zaA_._nr_17_-_rysunek_ze_zmianami.pdf (PDF, 188KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:41:18 188KB 51 razy
2 zaA_._nr_13_Specyfikacja_SST_-_br._ogol.pdf (PDF, 375KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:35:48 375KB 68 razy
3 zaA_._nr_10_projekt_budowlany-instalacje_elektryczne.zip (ZIP, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:32:54 1.6MB 25 razy
4 zaA_._nr_16_-_Projekt_wykonawczy.pdf (PDF, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:41:07 2.7MB 555 razy
5 zaA__nr_18-_rysunek_kratownica_KR1.pdf (PDF, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:41:28 122KB 41 razy
6 zaA_._nr_8_projekt_budowlany.zip (ZIP, 6.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:30:36 6.2MB 100 razy
7 zaA_._nr_14_Specyfikacja_SSt__-_br._elektryczna.pdf (PDF, 288KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:36:00 288KB 43 razy
8 siwz.doc (DOC, 236KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:23:49 236KB 73 razy
9 zaA_._nr_20_przedmiar_robA_t_br._elektrycznaprz_robA_t_ele.zip (ZIP, 552KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:44:39 552KB 23 razy
10 zaA_._nr_15_Specyfikacja_SST-_br._wentylacyjna.pdf (PDF, 144KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:36:11 144KB 54 razy
11 zaA_._nr_12_Specyfikacja_SST_-_br._sanitarna.pdf (PDF, 274KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:35:25 274KB 33 razy
12 zaA_._nr_11_prpojekt_budowlany_instalacje_wod-kan.zip (ZIP, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:34:26 2.6MB 26 razy
13 zaA_._nr_21_prezdmiar_robA_t_br._ogA_lnaprz_r_ogA_lny.zip (ZIP, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:45:30 1.6MB 52 razy
14 zaA_._nr_19_przedmiar_robA_t-br._instalacyjna.zip (ZIP, 783KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:44:05 783KB 48 razy
15 zaA_._nr_9_projekt_budowlany_instalacje_co.zip (ZIP, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-06-07 10:31:56 3.1MB 39 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 2-zapytanie.doc (DOC, 20.KB) 2011-06-15 08:11:01 20.KB 351 razy
2 5-zapytanie.doc (DOC, 40KB) 2011-06-17 15:18:07 40KB 408 razy
3 4-modyfiakcja_siwz.doc (DOC, 18.KB) 2011-06-17 10:19:49 18.KB 330 razy
4 6-zapytanie.doc (DOC, 14.KB) 2011-06-17 15:18:37 14.KB 337 razy
5 3-zapytanie.doc (DOC, 15KB) 2011-06-17 10:18:05 15KB 344 razy
6 1-zapytanie.doc (DOC, 18KB) 2011-06-15 08:10:44 18KB 348 razy
Wynik postępowania
1 10-wynik.doc (DOC, 23KB) 2011-07-07 12:14:36 23KB 454 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.htm (HTM, 5.5KB) 2011-07-19 12:57:54 5.5KB 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 07-06-2011 10:23:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 07-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 19-07-2011 12:57:54