Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino. UWAGA! 09.12.2011 r.- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (w załączeniu). WYNIK-29.12.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
NIP: 839-20-45-762
TEL.+48 59 811 72 15, fax: +48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl


II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.smoldzino.com.pl/

IV. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XIII/123/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

IV.1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem niniejszego zamówienia zgodnie z:
a) wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 późn. zm.);
b) wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
c) wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 roku Nr 118 poz. 1233) oraz innymi stosownymi rozporządzeniami
w tym zakresie;
d) uchwałą Nr XIII/123/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino.

IV.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem niniejszego zamówienia:
1) sporządzenie dla projektu zmiany studium, prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 ze zmianami);
2) opracowanie projektu zmiany Studium (część tekstowa i graficzna) sporządzonego na podkładach mapowych w skali 1:10 000,
3) przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).
4) przygotowanie projektów pism i dokumentów w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania wszystkich koniecznych wniosków, opinii i uzgodnień, w tym również wzorów ogłoszeń i obwieszczeń;
5) przygotowanie materiałów do dyskusji publicznej oraz dla Rady Gminy, na które złożą się projekt uchwały, załączniki, uzasadnienia w wersji graficznej i opisowej na nośniku elektronicznym i w wersji papierowej;
6) przygotowanie stosownych materiałów planistycznych w niezbędnych ilościach kopii dla czynności formalnych związanych z opracowaniem projektu studium;
7) wykonania projektów, dokumentów i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury wynikającej z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
8) udział w posiedzeniach Komisji, sesjach Rady Gminy, spotkaniach z Wójtem Gminy i innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury planistycznej;
9) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu:
a) tekstu zmiany studium w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej wraz z pomniejszonymi rysunkami w kolorze;
b) 5 kompletów rysunków studium w skali mapy w kolorze, w tym jeden egzemplarz laminowany do prezentacji + jeden egzemplarz czarno – biały;
c) tekstu i rysunków w wersji elektronicznej na płycie CD w 2 egz. w formatach: plt, cdr (w wersji nie wyższej niż 11.0), dxf, dwg lub innym po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiającym;

IV.3.Wymagania techniczne dot. przedmiotu niniejszego zamówienia:

1) mapę do opracowania zmiany studium zabezpiecza Wykonawca;
2) kopię mapy topograficznej, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233), Wykonawca pozyska we własnym zakresie, a jej koszt zawiera się w cenie oferty przetargowej;
3) projekt zmiany studium powinien zawierać część opisową i graficzną zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
4) w studium należy obowiązkowo określić elementy zawarte w obowiązujących przepisach prawa dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, elementy zalecone przez Zamawiającego oraz wszystkie inne w zależności od potrzeb dla danego obszaru.

IV.4. Gmina Smołdzino posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
- „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmenty m. Smołdzino OSIEDLE OGRODY” zatwierdzony Decyzją Pełniącego Funkcję Organów Gminy Smołdzino z dnia 02.03.2000r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 35, poz. 216 z 2000r.,
-”Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowościach Smołdzino i Smołdziński Las” zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/19/2004r. ogłoszony w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 18, poz. 369 z dnia 28 lutego 2005r.
-”Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Smołdzino, gmina Smołdzino” zatwierdzony Uchwałą Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 kwietnia 2011r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 132, poz. 2632 z dnia 17 października 2011r.

Zamawiający zapewnia materiały wyjściowe w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

IV.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) Jeżeli na skutek zmiany przepisów prawnych, które regulują tryb i sposób opracowania studium i miejscowego planu, będzie wymagane sporządzenie dodatkowych dokumentów (opracowań), niezbędnych do uchwalenia miejscowego planu, czas niezbędny do ich sporządzenia,
b) W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uzyskanie przez niego dokumentów formalnych - prawnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przekroczy terminy ustawowe, o czas przekroczenia terminu ustawowego,
c) W przypadku obowiązku ponowienia uzgodnień wynikających z rozpatrywania uwag,
o których mowa w pkt. 13 art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
o okres niezbędny na ponowienie w/w czynności jednak nie dłużej niż o 5 miesięcy.
d) Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przez Wykonawcę sytuacji opisanych w ust.1, w dacie ich wystąpienia ze wskazanych przyczyn oraz z podaniem daty ich ponownego podjęcia, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu umownego są bezskuteczne

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2011 r. (numer ogłoszenia 315861– 2011).

Kod CPV 71 41 00 00-5 Usługi planowania przestrzennego.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia dostarczenia materiałów wyjściowych przez Zamawiającego.

VII.1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:
Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, iż wobec niego nie ogłoszono likwidacji lub upadłości. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

2. posiada wiedzę i doświadczenie – warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany stwierdzone przez wojewodę o zgodności przeprowadzenia procedury z obowiązującymi przepisami;
Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje). Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia-warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca zapewni udział następujących osób:
a) co najmniej dwóch osób posiadających uprawnienia urbanistyczne.
Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

4. sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

VII.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń:

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ;

2. warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany stwierdzone przez wojewodę o zgodności przeprowadzenia procedury z obowiązującymi przepisami; zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje). Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. Wykonawca wykaże się dysponowaniem następującymi osobami:
1) co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia urbanistyczne.
Wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

5. oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby wykonujące przedmiot zamówienia, tj. zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;.

6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę);

7. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 6 do SIWZ);


VII.3 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
UWAGA:
Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią).

VII.4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt. 8.2.2. SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
VII.5. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.

VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - CENA - 100% ceny brutto

X. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino w terminie do dnia: 14 grudnia 2011 roku do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej w dniu 14 grudnia 2011r. o godz. 09:30.

XI. Termin związania z ofertą: 30 dni.

XII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIII. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

Załącznikami do niniejszej siwz są:


1. Formularz oferty (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2);
3. Wykaz usług (załącznik nr 3);
4. Wykaz osób (załącznik nr 4);
5. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (załącznik nr 5);
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6);
7. Projekt umowy (załącznik nr 6);
8. Uchwała Nr XIII/123/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 31 sierpnia 2011 roku (załącznik nr 9).

                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Wójt Gminy Smołdzino

                                                                                                                                                                                                                                   Lidia Orłowska-Getler

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 315861-2011.html (HTML, 18.KB) 2011-12-02 12:01:47 18.KB 445 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.odt (ODT, 62.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-02 11:55:41 62.KB 153 razy
2 uchwaA_a.jpg (JPG, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-12-02 11:57:54 1.1MB 122 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 1-zapytanie.odt (ODT, 23.KB) 2011-12-19 08:43:38 23.KB 420 razy
Odwołania
1 419138-2011.html (HTML, 4.0KB) 2011-12-09 12:17:42 4.0KB 408 razy
Wynik postępowania
1 wynik.odt (ODT, 25.KB) 2011-12-29 08:44:33 25.KB 466 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.odt (ODT, 30.KB) 2012-01-12 11:49:57 30.KB 463 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 02-12-2011 11:55:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 02-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 12-01-2012 11:49:57