Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino

Smołdzino: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino
Numer ogłoszenia: 344591 - 2011; data zamieszczenia: 27.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Smołdzino.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Z uwagi na to, iż na terenie objętym zamówieniem odbiorniki stanowią własność: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot, Zamawiający dokonał wyboru trybu z wolnej ręki.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ Wójt Gminy Smołdzino

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Lidia Orłowska-Getler
 

Załączniki do pobrania

Wynik postępowania
1 udzielenie_zamA_wienia.odt (ODT, 24.KB) 2012-01-16 11:58:17 24.KB 381 razy
Udzielenie zamówienia
1 zmiana_ogA_oszenia_o_udzieleniu_zamA_wienia.odt (ODT, 15.KB) 2012-02-08 10:06:04 15.KB 347 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 27-12-2011 10:20:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 27-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 08-02-2012 10:06:04