Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sukcesywne usługi dotyczące zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino oraz odpadów komunalnych z cmentarzy do miejsc zagospodarowania. UWAGA! 25.01.2012 r. - wynik

Ogłoszenie o zamówieniu :

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
REGON: 000551763
NIP: 839-20-45-762
Tel.: +48 59 811 72 15
Fax.: +48 59 811 74 60
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
http://bip.smoldzino.com.pl/

II. Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:
http://bip.smoldzino.com.pl/

IV. Przedmiotem zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi dot. zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino oraz odpadów komunalnych z cmentarzy do miejsc zagospodarowania.

1. Odpady komunalne gromadzone selektywnie obejmują:
a) opakowania ze szkła gospodarczego
b) opakowania z tworzyw sztucznych
c) odpady komunalne
d) odpady komunalne z cmentarzy komunalnych

2. Zbieranie i wywóz wyselekcjonowanych odpadów z pojemników Wykonawcy:
a) 26 pojemników na szkło rozmieszczonych wg wskazań Zamawiającego (wykaz miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Smołdzino Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy);
b) 30 pojemników na tworzywa sztuczne rozmieszczonych wg wskazań Zamawiającego
(wykaz miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Smołdzino Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy);
c) 2 pojemniki typu SM-1100 na odpady komunalne
d) 2 pojemniki typu SM-1100 na odpady komunalne z cmentarzy w Smołdzinie oraz Gardnie Wielkiej;
e) 2 pojemniki typu SPW-1 na odpady komunalne z cmentarzy w Smołdzinie oraz w Gardnie Wielkiej.

3. Wywóz odpadów następuje zależnie od potrzeb w terminie 2 dni od wezwania telefonicznego lub pisemnego przedstawiciela Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojemników we właściwym stanie technicznym i higienicznym tj. wykonywać dezynfekcje minimum raz w miesiącu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 2 dni od wezwania oraz oczyszczania miejsc postoju pojemników.

5. Odpady zgromadzone powstające w trakcie realizacji przedmiotowej usługi należy wywozić do miejsc zagospodarowania odpadów.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2012 r. o godz. 12:28 (numer ogłoszenia 15843 - 2012).

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zmiana terminu świadczenia usług:
a) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usługi w terminie,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie wykonywania usługi.
2. Konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 lit. a)-b) termin realizacji usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

Kod CPV:
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne,
90500000-2 - Usługi związane z odpadami.

VI. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2012 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
VII.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, iż wobec niego nie ogłoszono likwidacji lub upadłości;
2) posiada wiedzę i doświadczenie – warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VII.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ;
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem przedmiotu oraz daty i miejscem wykonania zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
4) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).
5) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy PZP, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę);

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ);

VII.3 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
UWAGA:
Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią).
VII.4. Jeżeli Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.6. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
VII.5. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.

VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
CENA - 100% brutto
X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, w Sekretariacie w terminie do dnia:
25 stycznia 2012 roku do godz. 09:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie w Sali konferencyjnej w dniu: 25 stycznia 2012 roku o godz. 09:30 .
XI. Termin związania z ofertą: 30 dni.
XII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIII. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.
Załącznikami do niniejszej siwz są:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2),
3. Oświadczenie nr2 (załącznik nr 3),
4. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4),
5. Projekt umowy (załącznik nr 5).

                                                                                                                                                                                            /-/ Wójt Gminy Smołzino

                                                                                                                                                                                              Lidia Orłowska-Getler

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_bzp.odt (ODT, 31.KB) 2012-01-17 12:37:07 31.KB 359 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_wraz_z_zaA_A_cznikami.odt (ODT, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-17 12:40:15 51.KB 127 razy
Wynik postępowania
1 1-wynik.odt (ODT, 23.KB) 2012-01-25 14:32:22 23.KB 408 razy
Udzielenie zamówienia
1 35821-2012.html (HTML, 5.8KB) 2012-02-14 08:19:24 5.8KB 395 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 17-01-2012 12:37:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 17-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 14-02-2012 08:19:24