Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup dwóch sztuk używanych samochodów pożarniczych dla OSP Gardna Wielka oraz OSP Smołdzino. UWAGA! 05.03.2012 r. -Wynik.

Ogłoszenie o zamówieniu :

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
REGON: 000551763
NIP: 839-20-45-762
Tel.: +48 59 811 72 15
Fax.: +48 59 811 74 60
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
http://bip.smoldzino.com.pl/

II. Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony na dostawę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:
http://bip.smoldzino.com.pl/

IV. Przedmiot zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje zakup dwóch sztuk używanych samochodów pożarniczych dla OSP Gardna Wielka oraz OSP Smołdzino.
Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na następujące dwie części:

Część I: Dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Gardna Wielka - Samochód nr 1:
-samochód ciężki pożarniczy typu GCBA;
-samochód sprawny technicznie, bezwypadkowy;
-zarejestrowany na terenie Polski lub posiadać wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju;
- gwarancja min. 12 miesięcy;
- rok produkcji: nie starszy niż 1993 r.;
- silnik wysokoprężny, moc silnika min 180 KM;
- kolor samochodu czerwony, samochód wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową wg obowiązujących przepisów;
- samochód musi posiadać kabinę jednomodułową min. 6 osobową z ogrzewaniem postojowym
- po bokach pojazdów schowki na sprzęt strażacki zamykany żaluzjami aluminiowymi (antypyłowe oraz bryzoszczelne);
- dach pojazdu zabudowany w formie podestu roboczego z uchwytami na drabinę i inny sprzęt pożarniczy;
- zbiornik na wodę o pojemności min. 5000 litrów ocieplony i zabezpieczony antykorozyjnie;
- zbiornik środka pianotwórczego min. 500 litrów;
- autopompa o wydajności min. 2400 l/min;
- samochód wyposażony w linie szybkiego natarcia z wężem wysokociśnieniowym;
- wspomaganie kierownicy;
- napęd 4x2 lub 4x4;
- koła tylne bliźniacze;
- skrzynia biegów manualna;
- zestaw sprawnych akumulatorów;
- lusterka boczne;
- obrotomierz;
- wentylacja kabiny;
- fotel kierowcy z regulacją;
- przebieg auta nie więcej niż 60 tys. km;
- uchwyty na cztery sztuki aparatów tlenowych obrotowo wysuwane;
- podwozie samochodu oczyszczone i zakonserwowane;
- kierownica fabrycznie nowa zamontowana po lewej stronie samochodu.
- w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy; samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju, oferent musi dołączyć kserokopie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz kartę pojazdu, aktualne badania techniczne pojazdu na terytorium kraju, tłumaczenie dokumentów,
- do oferty należy dołączyć dokumentację fotograficzną samochodu: z przodu pojazdu, z tyłu samochodu , z lewej i prawej strony samochodu, a także wnętrza pojazdu);

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od kupna przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy.

Część II: Dostawa samochodu pożarniczego dla OSP Smołdzino - Samochód nr 2:

- średni pożarniczy typu GBA;
- sprawny technicznie - aktualne badania techniczne, bezwypadkowy;
- zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju;
- gwarancja: min 12 miesięcy;
- rok produkcji: nie starszy niż 1999 r.;
- przebieg auta nie więcej niż 75 tys. km;
- silnik wysokoprężny, moc silnika min 162 KW, poj. silnika min.5400 cm;
- napęd 4x2 z blokadą mostu;
- kolor czerwony, stan bez ubytków lakierniczych;
- sygnały świetlne i dźwiękowe wymagane dla pojazdów uprzywilejowanych w ruchu;
- kabina dwumodułowa w układzie 2+4;
- skrzynia biegów manualna lub automatyczna;
- po bokach pojazdu schowki na sprzęt strażacki zamykany żaluzjami aluminiowymi (antypyłowe oraz bryzoszczelne);
- dach pojazdu zabudowany w formie podestu roboczego z uchwytami na drabinę i inny sprzęt pożarniczy;
- zbiornik na wodę o pojemności min. 2100 litrów ocieplony i zabezpieczony antykorozyjnie;
- autopompa dwustopniowa - wysokie i niskie ciśnienie;
- drabina;
- 2 linie szybkiego natarcia z wężem wysokociśnieniowym min. 40 metrów;
- wspomaganie kierownicy;
- norma spalin min EURO 3;
- koła tylne bliźniacze;
- zestaw sprawnych akumulatorów;
- lusterka zewnętrzne podgrzewane;
- obrotomierz;
- wentylacja kabiny;
- fotel kierowcy z regulacją;
- uchwyty na cztery sztuki aparatów tlenowych obrotowo wysuwane;
- podwozie samochodu oczyszczone i zakonserwowane;
- kierownica fabrycznie nowa zamontowana po lewej stronie samochodu;
- pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy oraz w kabinie załogi;
- ABS i ASR;
- halogeny przeciwmgielne;
- maszt oświetleniowy;
- w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy; samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju, oferent musi dołączyć kserokopie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz kartę pojazdu, aktualne badania techniczne pojazdu na terytorium kraju, tłumaczenie dokumentów;
- do oferty należy dołączyć dokumentację fotograficzną samochodu: z przodu pojazdu, z tyłu samochodu , z lewej i prawej strony samochodu, a także wnętrza pojazdu).

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w SIWZ oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od kupna przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2012 r. (numer ogłoszenia 35057 - 2012).

V. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych, nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.

Kod CPV 34.14.42.10-3 - Wozy strażackie

VI. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.03.2012 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
VII.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, iż wobec niego nie ogłoszono likwidacji lub upadłości. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.
b) posiada wiedzę i doświadczenie – zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia-zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) sytuacja ekonomiczna i finansowa - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

VII.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ;
b) do oferty należy dołączyć charakterystykę pojazdu oraz dokumentację fotograficzną samochodu: z przodu pojazdu, z tyłu pojazdu (przedział lokalizacji autopompy), z lewej i prawej strony pojazdu ( dodatkowo zdjęcia lewej i prawej strony z odsłoniętymi roletami), a także wnętrza pojazdu;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy PZP, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę);
d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP

VII.3 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

UWAGA:
Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią).

VII.4. Jeżeli Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.6. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VII.5. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.

VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 70%, Wiek pojazdu - 30%
X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, w Sekretariacie w terminie do dnia: 21 lutego 2012 roku do godz. 09:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie w Sali konferencyjnej w dniu: 21 lutego 2012 roku o godz. 09:30 .

XI. Termin związania z ofertą: 30 dni.

XII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIII. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu


Załącznikami do niniejszej siwz są:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2);
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3);
4. Projekt umowy (załącznik nr 4);

                                                                                                                                                                                                                /-/ Wójt Gminy Smołdzino

                                                                                                                                                                                                                    Lidia Orłowska-Getler

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 35057-2012.html (HTML, 22.KB) 2012-02-13 11:33:56 22.KB 450 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.odt (ODT, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-13 11:33:56 49.KB 122 razy
Wynik postępowania
1 wynik.odt (ODT, 26.KB) 2012-03-05 08:08:34 26.KB 441 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.odt (ODT, 31.KB) 2012-03-19 07:58:32 31.KB 517 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 13-02-2012 11:33:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 13-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 19-03-2012 07:58:32