Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obsługa bankowa budżetu Gminy Smołdzino oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. UWAGA! ZMIANA SIWZ, NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1.08.2012r. UWAGA! Zapytanie z dn. 25.07.2012 r. UWAGA! 9.08.2012 r.-Unieważnienie.

Ogłoszenie o zamówieniu :


I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

REGON: 000551763

NIP: 839-20-45-762

Tel.: +48 59 811 72 15

Fax.: +48 59 811 74 60

e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

http://bip.smoldzino.com.pl/

II. Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:

http://bip.smoldzino.com.pl/


IV. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Smołdzino oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) otwarcie i prowadzenie Rachunku Bieżącego Budżetu Gminy Smołdzino - rachunku,na którym gromadzone są wpłaty oraz z którego dokonywane są wypłaty środków;

- środki gromadzone na Rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N,

b) realizowanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego (tj. jednostek organizacyjnych Gminy, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ), w każdej formie (np. w postaci wypłat elektronicznych, za pomocą czeków), w oddziale lub filii Banku zlokalizowanych w granicach administracyjnych miejscowości Smołdzino;

c) otwarcie i prowadzenie Rachunków Dochodów i Wydatków;

- Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego Rachunki Dochodów i Wydatków w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej;

- Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy Kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku Kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez Kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych;

- Każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego) System musi zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowań zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej jednostkę samorządu terytorialnego;

d) otwarcie i prowadzenie Rachunków Pozostałych (innych niż wyżej opisane), czyli rachunków:

- dla których zgromadzone wpływy pozostają na tych rachunkach, a odsetki pozostają na tych rachunkach lub są przekazywane na Rachunek Bieżący Budżetu Gminy Smołdzino - zgodnie z dyspozycją Zamawiającego oraz dokonywane są wydatki;

- z których wydatki są dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami. Rachunkami Pozostałymi mogą być w szczególności Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sumy depozytowe;

- na których zgromadzone środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N;

- dla których odsetki od środków na nich zgromadzonych będą dopisywane z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym, z kapitalizacją dzienną;

e) zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania:

System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto System musi umożliwiać w szczególności:

- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy, Rachunkach Dochodów i Wydatków, Rachunkach Pozostałych;

- tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;

- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum;

- składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych;

- składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do Banku;

- dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Smołdzinie do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez System;

- informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank);

- zabezpieczenie logowania użytkownika systemu bankowości elektronicznej z miejsca pracy.

Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej, niewyłącznej licencji na System. Ponadto, Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu/ akcesoria bankowe.

Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

f) generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego. Oraz przekazywania wyciągów w formie papierowej;

- wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności;

- przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w Systemie;

- wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek;

- na żądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego;

g) udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy Smołdzino;

- Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy Smołdzino nie później jak w dniu podpisania umowy;

- kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Gminy Smołdzino (uchwały budżetowej); każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;

- w pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 800.000,- zł; w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy Smołdzino w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Smołdzino, jednakże nie przekroczy 1.000.000,- zł.

- przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Smołdzino. Oznacza to, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy- ostatniego dnia obowiązywania umowy;

- wysokość kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia;

- oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR O/N;

- średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym założon0 na poziomie 300.000,- zł ;

- odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca wykorzystania kredytu, jeżeli ostatni dzień przypada na dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w 1-szym dniu roboczym po tym terminie;

- do naliczania odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni;

h) realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych);

i) zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym;

- Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.
- kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i mailowo;
- Bank zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym np. w zakresie Systemu;

j) przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat (bez dodatkowych opłat),


2. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić także:

- szkolenie pracowników Zamawiającego i pracowników podległych jednostek organizacyjnych z zakresu obsługi Systemu. Szkolenia pracowników jednostek muszą odbywać się w ich siedzibach;

- realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego;


3. Wpłaty dokonywane w placówce Banku zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Smołdzino (oddział, filia), będą realizowane płatności na rzecz Zamawiającego bez opłat i prowizji.

4. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych (tj. Rachunek Bieżący Budżetu Gminy, Rachunki Dochodów i Wydatków, Rachunki Pozostałe) nie wpłynie
na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.

5. Koszty obsługi:

- Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową. Miesięczna opłata będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych, przelewów krajowych (w tym kosztów banków KIR, SORBNET, ELIXIR, SWIFT itd.), prowadzenia rachunków, wydawania czeków, przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań, obsługi płatności masowych, płatności inne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana 10-go dnia kalendarzowego miesiąca z jednego wskazanego przez Zamawiającego rachunku, a jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym; Bank nie może naliczyć innych opłat ani obciążyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosił na rzecz Banku: miesięczną opłatę ryczałtową oraz odsetki od kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Gminy Smołdzino.

6. Dodatkowe informacje:

Budżet:

1) Wykonanie w 2011 roku: a) Dochody: 11.425.710,94 zł, b) Wydatki: 13.353.912,30 zł.

2) Plan 2012 roku: a) Dochody: 12.414.785,59 zł, b) Wydatki: 13.589.501,59 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 roku - 4.697.692,00 zł.

Statystyka:

a) Liczba jednostek organizacyjnych Gminy Smołdzino: 4;

b) Liczba rachunków Urzędu Gminy w Smołdzinie (w złotych): - stan na dzień 30.06.2012 roku: 23 rachunków w PLN;
c) Liczba rachunków bieżących podległych jednostek organizacyjnych: 16:

d) Średnie saldo Rachunku Bieżącego Budżetu Gminy Smołdzino w 2011 roku:+30.496,59;

e) Liczba przelewów wychodzących krajowych (rocznie): 9.384 sztuk w tym 840 sztuk w wersji papierowej;

f) Liczba przelewów wychodzących zagranicznych: 0 sztuk;

g) Średniomiesięczna kwota wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego: 77.509,00;

h) Średniomiesięczna kwota wypłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego: 195.867,00;

i) Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych: 4;

j) Liczba wyciągów bankowych: 5 dziennie;

k) Liczba czeków realizowanych - rok 2011 ( 75 sztuk Urząd Gminy);

l) Prognozowany poziom zadłużenia w rachunku bieżącym do 800.000 zł;

ł) Kontrahenci płatności masowych:

- podatki: liczba podatników: 1.471

- wpłaty z tytułu dochodów niepodatkowych: liczba płatników - 66 osób.

7. Zamawiający zastrzega, iż ilość operacji, rachunków w PLN, może ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego.

8. Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Smołdzino z poszczególnych lat oraz informacja z wykonania budżetu za 2011 roku dostępne są na stronie internetowej: bip.smoldzino.com.pl;

9. Bank zobowiązany jest zapewnić aby placówka Banku zlokalizowana w granicach administracyjnych miejscowości Smołdzino (oddział, filia), realizowała płatności dokonywane na rzecz Zamawiającego przez Kontrahentów i pracowników Zamawiającego bez opłat i prowizji.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2012 r. (numer ogłoszenia 155627 - 2012).

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.

Kod CPV: 66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

VI. Termin wykonania zamówienia: 9.10.2017 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
VII.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto, Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

b) posiada wiedzę i doświadczenie - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę w zakresie bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi
te zostały wykonane należycie (referencje). Ocena spełniania warunku wymaganego
od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

d) sytuacja ekonomiczna i finansowa - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia załącznik nr 2, o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

 

VII.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę w zakresie bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

c) zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy PZP, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę);

e) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ);

VII.3 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

UWAGA:

Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią).

VII.4. Jeżeli Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.e) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.e), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VII.5. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.

VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100 % w tym przy ocenie stosowane będą następujące kryteria % oceny:
W1 Opłata ryczałtowa za obsługę bankową: 40%
W2 Koszt kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Smołdzino: 50%
W3 Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Smołdzino oraz rachunkach pozostałych: 10%


X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, w Sekretariacie w terminie do dnia: 27 lipca 2012 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie w Sali konferencyjnej w dniu: 27 lipca 2012 r. o godz. 09:30 .

XI. Termin związania z ofertą: 30 dni.

XII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIII. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu

Załącznikami do niniejszej siwz są:

  1. Formularz oferty (załącznik nr 1),

  2. Oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2),

  3. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 3),

  4. Oświadczenie nr 2 (załącznik nr 4)

  5. 5. Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 5),

        6. Wykaz jednostek organizacyjnych ( załącznik nr 6).

 

 

/-/ Wójt Gminy Smołdzino

Lidia Orłowska-Getler

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie bzp.pdf (PDF, 75.KB) 2012-07-17 13:23:13 75.KB 376 razy
2 17_07_2012_13_36_55_ogłoszenie bzp.pdf (PDF, 75.KB) 2012-07-17 13:36:55 75.KB 0 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf (PDF, 234KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-17 13:23:13 234KB 88 razy
2 17_07_2012_13_36_55_siwz.pdf (PDF, 234KB) 2012-07-17 13:36:55 234KB 0 razy
3 SIWZ po poprawkach.pdf (PDF, 234KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-20 12:58:03 234KB 5 razy
4 poprawiony formularz ofertowy.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-07-27 12:03:55 54.KB 1 raz
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 1-zmiana SIWz.pdf (PDF, 67.KB) 2012-07-20 12:58:03 67.KB 421 razy
2 2-pytania i odpowiedzi 25.07.2012 r..pdf (PDF, 103KB) 2012-07-27 12:03:55 103KB 394 razy
Wynik postępowania
1 3- unieważnienie.odt (ODT, 159KB) 2012-08-09 12:21:29 159KB 407 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 17-07-2012 13:23:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 17-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 09-08-2012 12:22:02