Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. Uwaga. 23.11.2012 r.-Unieważnienie przetargu.


0x08 graphic
0x08 graphic

Ogłoszenie o zamówieniu :


I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

REGON: 000551763

NIP: 839-20-45-762

Tel.: +48 59 811 72 15

Fax.: +48 59 811 74 60

e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

http://bip.smoldzino.com.pl/

II. Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony na robotę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:

http://bip.smoldzino.com.pl/

Przedmiotem zamówienia jest „Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie”.

Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części:

Część I: Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych formujących korony drzew z wyrównaniem terenu, dostawa trawy, odtworzenie alejek spacerowych, dostawa i montaż urządzeń oświetlenia parkowego, dostawa i montaż ławek parkowych oraz koszy.

Część II: Zasiew trawy.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych formujących korony drzew z wyrównaniem terenu, dostawę trawy wraz z jej zasianiem, odtworzenie alejek spacerowych, wyposażenie w elementy małej architektury tj. ławki parkowe oraz kosze, a także budowa oświetlenia parkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, projekty budowlane, specyfikacje techniczne, część opisowa SIWZ, mapy-projekt zagospodarowania terenu.

A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania określają przedmiary robót, projekty budowlane, specyfikacje techniczne, część opisowa SIWZ, mapy-projekt zagospodarowania terenu.

B. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy.

C. Podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa.

D. UWAGA! Przedmiot zamówienia obejmuje tylko i wyłącznie realizację poniższych elementów, tj.:

-Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych formujących korony drzew z wyrównaniem terenu;

-Zasiew trawy;

-Odtworzenie alejek spacerowych,;

-Montaż i zakup urządzeń oświetlenia parkowego;

-Zakup ławek parkowych (zaznacza się, iż Zamawiający wymaga dostarczenia i montażu ławek drewnianych bez użycia elementów żeliwnych, jednakże w ilości zgodnej
z dokumentacją) oraz koszy.

Załączona dokumentacja projektowa zawiera dodatkowe elementy przewidziane do realizacji
w kolejnych latach, które nie są objęte przedmiotem zamówienia. Nie należy brać pod uwagę elementów robót innych niż wymienione powyżej.

E. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

F. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego.

G. Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


H. Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

I. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami:

W stosunku do treści oferty w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) termin wykonania zamówienia:

- wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

- wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi być zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji robót warunków terenowych,
w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń obiektów budowlanych, pozostałości itp.,

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,

- nie wywiązanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, a mające wpływ na zakończenie robót i odbiór końcowy zadania (w tym opinie, decyzje, odbiory techniczne, itp.).

b) terminy płatności:

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

c) przedmiot zamówienia:

- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny.

d) wynagrodzenie umowne:

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy,

- rezygnacja lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót,

e) innych postanowień umowy:

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,

- zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego.

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmian ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem zamówienia, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano.

 

Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn
o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian:

a) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych,

b) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy,

 

W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiocie umowy.

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany harmonogramu prac
w przypadku:

a) wystąpienia uzasadnionych konieczności wprowadzenia lub aktualizacji harmonogramu prac,

b) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zmiany harmonogramu przedstawione przez Wykonawcę muszą uprzednio uzyskać akceptację Zamawiającego.

 

Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

 

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

 

Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy niniejszejSIWZ.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8.11.2012 r. (numer ogłoszenia 236357- 2012).

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: Część I: do 20.XII.2012 r., Część II: do 31.03.2013 r.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  VII.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:
  1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 

2) posiada wiedzę i doświadczenie - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty obejmujące ciągi piesze, małą architekturę oraz zagospodarowanie zieleni o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni przy realizacji zamówienia udział następujących osób:

a) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności ogólnobudowlanej.

b) osoby, posiadającej świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zawodach związanych z pielęgnacją zieleni.

 

4) sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VII.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

 

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty obejmujące łącznie ciągi piesze, małą architekturę oraz zagospodarowanie zieleni, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

 

Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

3) wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

 

4) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

 

5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy PZP, Wykonawca powinien złożyć wraz
z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 

6) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę);

 

7) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ);

 

8) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

9) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

10) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 

VII.3 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

UWAGA:

Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią).

 

VII.4. Jeżeli Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.e) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.e), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VII.5. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.

 

VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

 3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BANK SPÓŁDZIELCZY USTKA, 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010 z podaniem tytułu:

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy IZ.II.271.13.2012.

 1. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 2. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

 3. Kwota, o której mowa w pkt f zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, w Sekretariacie w terminie do dnia: 23 listopada 2012 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie w Sali konferencyjnej w dniu: 23 listopada 2012 r. o godz. 09:30 .

 

 1. Termin związania z ofertą: 30 dni.

 

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

XIII. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu

 

Załącznikami do niniejszej siwz są:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 1),

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2),

 3. Wykaz wykonanych robót (załącznik nr 3),

 4. Wykaz osób (załącznik nr 4),

 5. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (załącznik nr 5),

 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6),

 7. Projekt umowy (załącznik nr 7),

 8. Decyzja o warunkach zabudowy (załącznik nr 8);

 9. Decyzja Starostwa Powiatowego (załącznik nr 9);

 10. Projekt budowlany branża elektryczna (załącznik nr 10);

 11. Projekt rewitalizacji parku (załącznik nr 11);

 12. Przedmiar robót - ławki, kosze (załącznik nr 12);

 13. Przedmiar robót - wytyczenie alejek (załącznik nr 13);

 14. Przedmiar robót - przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych (załącznik nr 14);

 15. Przedmiar robót - zasiew trawy (załącznik nr 15);

 16. Przedmiar robót - oświetlenie parkowe (załącznik nr 16);

 17. STWiOR - Oświetlenie parkowe (załącznik nr 17);

 18. STWiOR - Park Smołdzino (załącznik nr 18);

 19. Inwentaryzacja (załącznik nr 19);

 20. Mapa do celów projektowych (załącznik nr 20);

 21. Postanowienie konserwatora zabytków (załącznik nr 21);

 22. Projekt zagospodarowania terenu (załącznik nr 22).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 236357-2012.html (HTML, 21.KB) 2012-11-08 13:54:36 21.KB 401 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf (PDF, 274KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 13:54:36 274KB 220 razy
2 zał nr 8-decyzja o warunkach zabudowy.zip (ZIP, 9.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 13:58:56 9.4MB 126 razy
3 zał nr 9-decyzja starostwa powiatowego.zip (ZIP, 796KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:03:54 796KB 125 razy
4 zał nr 10-Projekt budowlany elektryka.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:04:20 76.KB 196 razy
5 zał nr 11-Projekt rewitalizacji parku Smołdziono MM.pdf (PDF, 8.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:06:49 8.1MB 782 razy
6 zał nr 12-przedmiar robót zakup ławek, koszy.pdf (PDF, 213KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:07:39 213KB 194 razy
7 zał nr 13-przedmiar robót wytyczenie alejek.pdf (PDF, 197KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:07:54 197KB 163 razy
8 zał nr 14-przedmiar robót przeprowadzenie zabiegółw pielgnacyjnych.pdf (PDF, 255KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:08:09 255KB 159 razy
9 zał nr 15 -przedmiar robót zasiew trawy.pdf (PDF, 210KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:08:30 210KB 151 razy
10 zał nr 16-przedmiar robót oświetlenie parkowe.zip (ZIP, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:09:20 2.1MB 204 razy
11 zał nr 17 - STWiOR Oświetlenie parkowe.pdf (PDF, 67.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:09:35 67.KB 623 razy
12 zał nr 18 -STWIOR Park Smołdzino całość.pdf (PDF, 187KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:09:54 187KB 357 razy
13 zał nr 19-Inwentaryzacja.pdf (PDF, 7.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:12:22 7.7MB 143 razy
14 zał nr 20-mapa do celów projektowych.pdf (PDF, 4.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:14:04 4.0MB 186 razy
15 zał nr 21-postanowienie konserwator zabytkow.pdf (PDF, 519KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:14:34 519KB 167 razy
16 zał nr 22- projekt zagospodarowania terenu.pdf (PDF, 7.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-11-08 14:17:01 7.3MB 224 razy
Wynik postępowania
1 1-uniewaznienie.pdf (PDF, 61.KB) 2012-11-23 12:30:48 61.KB 440 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 08-11-2012 13:54:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 08-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 23-11-2012 12:30:48