Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. Uwaga! 18.02.2013 r.-zapytanie Wykonawcy; 18.02.2013 r. - unieważnienie części I postępowania. 20.02.2013 r.- zapytanie Wykonawcy; 20.02.2013 r. - unieważnienie całości postępowania.

 

Ogłoszenie o zamówieniu :


I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

REGON: 770979861

NIP: 839-20-45-762

Tel.: +48 59 811 72 15

Fax.: +48 59 811 74 60

e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

http://bip.smoldzino.com.pl/

II. Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony na robotę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.smoldzino.com.pl/

 

IV. Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie”.

Zamawiający podzielił zamówienie na sześć części:

Część I: Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, wycinka suchych gałęzi i suchych drzew.

Część II: Wykarczowanie korzeni, wyrównanie terenu wraz z nawiezieniem ziemi, przygotowanie pod zasiew trawy.

Część III: Geodezyjne odtworzenie alejek spacerowych zgodnie z projektem technicznym.

Część IV: Dostawa i montaż oświetlenia parkowego.

Część V: Dostawa i montaż ławek i koszy parkowych.

Część VI: Dostawa, nasadzenie drzew i krzewów oraz zasianie trawy zgodnie z dokumentacją.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I: Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, wycinka suchych gałęzi i suchych drzew:

- odmładzanie starszych drzew o średnicy pnia ponad 41 cm (drzewa o rozmiarach pomnikowych zgodnie z tabelą nr 3 inwentaryzacji dendoflory Parku Podworskiego w Smołdzinie),

- odmładzanie starszych drzew o średnicy pnia ponad 41 cm (drzewa o rozmiarach pomnikowych z godnie z tabelą nr 3 inwentaryzacji dendoflory Parku Podworskiego
w Smołdzinie z wyłączeniem drzew wymienionych jako młode),

- karczowanie drzew miękkich o śr. pnia 16-20 cm,

- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora
i wrzos) ze spaleniem na miejscu.

Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych formujących korony drzew, pielęgnacje istniejącego drzewostanu i zieleni, zabiegi pielęgnacyjne korony drzew ze względów sanitarnych lub będących w kolizji z inwestycją. Wszystkie prace w obrębie zieleni wysokiej należy wykonać mając na uwadze dokument „Inwentaryzacja dendroflory parku podworskiego w Smołdzinie” oraz przepisy dotyczące przedmiotowych inwestycji, w tym Ustawę o ochronie przyrody. Nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi musi sprawować osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w w/w przedsięwzięciach.

Roboty pielęgnacyjne i redukcja koron na istniejącym drzewostanie wskazanych w dokumencie: „Inwentaryzacja dendroflory parku podworskiego w Smołdzinie”. Wszystkie czynności powinny być wykonane zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody i przepisami odrębnymi. Zgoda na prace związane z pielęgnacją drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Prace należy wykonywać w okresie przyrodniczo przeznaczonym do realizacji tego typu prac. Roślinność istniejąca nie przeznaczona do usunięcia powinna zostać przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. Nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi musi sprawować osoba posiadająca wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w ww. przedsięwzięciach.

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera/inspektora. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu prac.

Zakres prac obejmuje roboty związane z wycinką istniejącego zdegradowanego drzewostanu (usunięcie samosiewów, drzew uschniętych lub zagrażających bezpieczeństwu).

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i redukcyjnych oraz niwelacji terenu oraz wypełnieniu procedury odbioru robót określonym w rozdziale I.

 

Część II: Wykarczowanie korzeni, wyrównanie terenu wraz z nawiezieniem ziemi, przygotowanie pod zasiew trawy.

- mechaniczne plantowanie (niwelacja) terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV (ewidencyjnie LsIV)-doprowadzenie do wyrównania poziomu na niezadrzewionym terenie parku. Wyrównanie terenu ma na celu doprowadzenie do możliwie jak najbardziej równego ukształtowania terenu w oparciu o istniejącą rzeźbę terenu, w celu przygotowania obszaru parku do wysiania trawy oraz wytyczenia alejek.

 

Część III: Geodezyjne odtworzenie alejek spacerowych zgodnie z projektem technicznym

- roboty pomiarowe przy powierzchniowym robotach ziemnych - wytyczenie geodezyjne
w terenie wraz z rozplanowaniem alejek (powierzchnia alejek).

Roboty polegają na geodezyjnym odtworzeniu (wytyczeniu) i trwałym oraz kontrastowym zaznaczeniu przebiegu alejek parkowych zgodnie z Projektem zagospodarowania w celu umożliwienia ich późniejszego wykonania. Prace wykonać zgodnie z instrukcjami geodezyjnymi. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia prac zgodnie z Projektem zagospodarowania oraz wypełnieniu procedury odbioru robót określonym w rozdziale I.

 

Część IV: Dostawa i montaż oświetlenia parkowego

Zakres prac określa branżowy Projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót instalacji elektrycznych. W tym etapie realizacji zadania „Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie” zaplanowano utworzenie 5 punktów oświetleniowych usytuowanych w północno - zachodniej części Parku.

 

Część V: Dostawa i montaż ławek i koszy parkowych

- zakup ławek parkowych wraz z ustawieniem i montażem - 20 sztuk

- zakup koszy wraz z montażem - 15 sztuk

 

Ławka

Zakłada się zakup ławek drewnianych typu leśnego odpowiadającej wizualizacji ławki dołączonej do dokumentacji przetargowej. Ławki powinny zostać wkopane w podłoże.

 

Kosz

Zakłada się zakup i montaż koszy drewnianych odpowiadających wizualizacji kosza dołączonej do dokumentacji przetargowej. Kosze powinny zostać wkopane w podłoże.

 

Część VI: Dostawa, nasadzenie drzew i krzewów oraz zasianie trawy zgodnie z dokumentacją.

- wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej
na gruncie kat. IV bez nawożenia,

- zakup nasion trawy,

- zakup oraz posadzenie drzew, krzewów, krzewinek.

Roboty związane z zakupem i wysianiem trawy. Wymagania dotyczące wykonania robót:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń,

- teren powinien być wyrównany i splantowany.

Czynności wchodzące w skład ww. robót.

1. Wyrównanie terenu włóką.

2. Orka pługiem z dwukrotnym bronowaniem.

3. Wysianie nawozów mineralnych i zahakowanie.

4. Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie wałem.

Należy zastosować taki dobór nasion, aby uwzględnić lokalne warunki terenowe oraz docelowe publiczne przeznaczenie trawników.

W części Parku, gdzie rosną wysokie drzewa, które powodują zacienienie terenu należy posiać trawę przeznaczoną do takich terenów z uwzględnieniem rosnących tam drzew - iglastych i liściastych. Na pozostałej powierzchni należy zasiać trawę parkową odporną na użytkowanie (gra w piłkę, spacery, piknikowanie).

Rodzaje nasadzeń drzew i krzewów oraz ich liczbę określa załącznik do dokumentacji przetargowej.

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia zabiegów po zakończeniu poszczególnych faz oraz wypełnieniu procedury odbioru robót określonym w rozdziale I.

 

A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres robót do wykonania określają: część opisowa SIWZ - Rozdział 3, przedmiary robót, projekty budowlane, oraz specyfikacje techniczne.

 

B. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu robót celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu robót.

 

C. Podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz część opisowa SIWZ.

 

D. UWAGA! Przedmiot zamówienia obejmuje tylko i wyłącznie realizację elementów wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ. Załączona dokumentacja projektowa zawiera dodatkowe elementy przewidziane do realizacji w kolejnych latach, które nie są objęte przedmiotem zamówienia. Nie należy brać pod uwagę elementów robót innych niż wymienione powyżej.

 

E. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

F. Dot. części IV, V, VI przedmiotu zamówienia - Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego.

G. Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

 

H. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami:

W stosunku do treści oferty w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) termin wykonania zamówienia:

- wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

- wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi być zgłoszony Zamawiającemu i zostać przez niego potwierdzony,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji robót warunków terenowych,
w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń obiektów budowlanych, pozostałości itp.,

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,

- nie wywiązanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub usługodawców, działających na zlecenie Zamawiającego, a mające wpływ na zakończenie robót i odbiór końcowy zadania (w tym opinie, decyzje, odbiory techniczne, itp.),

- zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usługi w terminie,

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie wykonywania usługi.

- konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

b) terminy płatności:

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

c) przedmiot zamówienia:

- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny.

d) wynagrodzenie umowne:

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy,

- rezygnacja lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót,

e) innych postanowień umowy:

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,

- zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego.

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmian ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem zamówienia, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano.

 

Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn
o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian:

a) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych,

b) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy,

 

W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiocie umowy.

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany harmonogramu prac
w przypadku:

a) wystąpienia uzasadnionych konieczności wprowadzenia lub aktualizacji harmonogramu prac,

b) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zmiany harmonogramu przedstawione przez Wykonawcę muszą uprzednio uzyskać akceptację Zamawiającego.

 

Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

 

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

 

Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy niniejszej SIWZ.

Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy niniejszej SIWZ.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2013 r. (numer ogłoszenia 21391- 2013).

 

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Kod CPV:
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

45236000-0 Wyrównywanie terenu

71300000-1 Usługi inżynieryjne

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45315300-1 Instalacja zasilania elektrycznego

31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

39113600-3 Ławki

39224340-3 Kosze

77211600-8 Sadzenie drzew

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymywania terenów zielonych

03452000-3 Drzewa

03451300-9 Krzewy

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

część I: do 31.03.2013 r., część II: do 31.03.2013 r., część III: 30.04.2013 r.,

część IV: do 15.04.2013 r., część V: do 30.04.2013 r., część VI: 30.04.2013 r.

 

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
    VII.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:

7.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 

7.1.2. posiada wiedzę i doświadczenie - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę obejmującą swym zakresem część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została należycie wykonana. W przypadku złożenia oferty na cały zakres przedmiotu zamówienia, tj. części od 1 do 6, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej 1 usługę obejmującą przeprowadzenie rewitalizacji parku bądź innej usługi o tożsamym charakterze wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została należycie wykonana.

 

7.1.3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dot. wyłącznie części IV - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca zapewni udział następujących osób:

a) kierownika robót - kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych.

 

7.1.4. sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków udziału o których mowa w pkt 9.1. SIWZ, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w pkt. 9.2. SIWZ, składając oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 10 SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówieniu.

VII.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń

7.2.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

 

7.2.2. wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie co najmniej 1 usługę obejmującą swym zakresem część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została należycie wykonana. W przypadku złożenia oferty na cały zakres przedmiotu zamówienia, tj. części od 1 do 6, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej 1 usługę obejmującą przeprowadzenie rewitalizacji parku bądź innej usługi o tożsamym charakterze. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

 

7.2.3. dot. części IV - wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

 

7.2.4. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

 

7.2.5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

 

VIII.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy PZP, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 

8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę). Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

 

8.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

 

VIII.2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

 

VIII.3. Wymagane dokumenty, których mowa w pkt. 10.1.-10.3. należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią) w języku polskim.

 

VIII.4. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie.

VIII.5. Dodatkowo do oferty należy załączyć:

8.5.1. Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą upoważnioną.

8.5.2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres dzielonego umocowania.

 

IX. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100 %

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, w Sekretariacie w terminie do dnia: 22 lutego 2013 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie w Sali konferencyjnej
w dniu: 22 lutego 2013 r. o godz. 09:30 .

 

XII. Termin związania z ofertą: 30 dni.

 

XIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

XIV. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

 

Załącznikami do niniejszej siwz są:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1),

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2),

  1. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 3),

  2. Wykaz osób (załącznik nr 4),

  3. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (załącznik nr 5),

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6),

7. Projekt umowy część I (załącznik nr 7),

8. Projekt umowy część II (załącznik nr 8),

9. Projekt umowy część III (załącznik nr 9),

10. Projekt umowy część IV (załącznik nr 10),

11. Projekt umowy część V (załącznik nr 11),

12. Projekt umowy część VI (załącznik nr 12),

13. Decyzja o warunkach zabudowy (załącznik nr 13);

14. Projekt budowlany branża elektryczna (załącznik nr 14);

15. STWiOR - Oświetlenie parkowe (załącznik nr 15);

16. STWiOR - Park Smołdzino (załącznik nr 16);

17. Wizualizacja kosza (załącznik nr 17);

18. Wizualizacja ławki (załącznik nr 18);

19. Wykaz drzew i krzewów (załącznik nr 19)

20. Mapa dot. zasiewu trawy (załącznik nr 20);

21. Inwentaryzacja (załącznik nr 21);

22. Postanowienie konserwatora zabytków (załącznik nr 22);

23. Przedmiar robót - ławki, kosze (załącznik nr 23);

24. Przedmiar robót - wytyczenie alejek (załącznik nr 24);

25. Przedmiar robót - przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych (załącznik nr 25);

26. Przedmiar robót - zasiew trawy (załącznik nr 26);

27. Przedmiar robót - oświetlenie parkowe (załącznik nr 27);

28. Mapa do celów projektowych (załącznik nr 28);

 

 

/-/ Wójt gminy Smołdzino

Lidia Orłowska-Getler

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu UZP.pdf (PDF, 99.KB) 2013-02-11 10:09:41 99.KB 427 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 496KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:09:41 496KB 167 razy
2 zał nr 13- decyzja o warunkach zabudowy.zip (ZIP, 5.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:12:17 5.9MB 98 razy
3 zał nr 14-Projekt budowlany elektryka.pdf (PDF, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:13:31 76.KB 108 razy
4 zał nr 15 - STWiOR Oświetlenie parkowe.pdf (PDF, 67.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:13:54 67.KB 104 razy
5 zał nr 16 -STWIOR Park Smołdzino całość.pdf (PDF, 187KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:14:15 187KB 111 razy
6 zał nr 17 - wizualizacja kosza na śmieci.pdf (PDF, 47.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:14:32 47.KB 111 razy
7 zał nr 18-wizualizacja lawki.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:14:46 54.KB 115 razy
8 zał nr 19 - drzewa i krzewy.pdf (PDF, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:14:57 22.KB 132 razy
9 zał nr 20-mapa trawy.pdf (PDF, 796KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:15:27 796KB 113 razy
10 zał nr 21-Inwentaryzacja.pdf (PDF, 7.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:18:07 7.7MB 129 razy
11 zał nr 22-postanowienie konserwator zabytkow.pdf (PDF, 519KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:18:38 519KB 109 razy
12 zał nr 23-przedmiar robót ławki i kosze.pdf (PDF, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:19:02 75.KB 112 razy
13 zał nr 24-przedmiar robót wytyczenie alejek.pdf (PDF, 197KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:19:19 197KB 116 razy
14 zał nr 25-przedmiar robót przeprowadzenie zabiegółw pielgnacyjnych.pdf (PDF, 255KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:19:35 255KB 121 razy
15 zał nr 26 -przedmiar robót zasiew trawy.pdf (PDF, 210KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:19:53 210KB 104 razy
16 zał nr 27 przedmiar robót elektryka.zip (ZIP, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:20:37 1.3MB 102 razy
17 zał nr 28-mapa do celów projektowych.pdf (PDF, 4.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-11 10:22:00 4.0MB 124 razy
18 3-zapytanie.pdf (PDF, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-02-20 09:55:11 63.KB 13 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 1-zapytanie.pdf (PDF, 71.KB) 2013-02-18 13:55:59 71.KB 426 razy
2 2-uniewaznienie.pdf (PDF, 65.KB) 2013-02-18 13:56:33 65.KB 418 razy
Wynik postępowania
1 4-unieważnienie całości.pdf (PDF, 58.KB) 2013-02-20 09:56:30 58.KB 404 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 11-02-2013 10:09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 11-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 20-02-2013 09:59:23