Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino. Uwaga! 28.03.2013 r.- zapytanie Wykonawcy, sprostowanie, zmiana terminu składania ofert. Uwaga! 16.04.2013 r.- wynik postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu :

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
REGON: 770979861
NIP: 839-20-45-762
Tel.: +48 59 811 72 15
Fax.: +48 59 811 74 60
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
http://bip.smoldzino.com.pl/
II. Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.smoldzino.com.pl/

IV. Przedmiotem zamówienia jest: usługa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino.

Zakres przedmiotu zamówienia:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino z następujących miejscowości: Kluki, Łokciowe, Przybynin, Smołdziński Las, Smołdziński Las–Czołpino, Smołdzino-Leśniczówka (tzw. Karłowo), Smołdzino-Poligon, Smołdzino, Żelazo, Wierzchocino, Witkowo, Siecie, Człuchy, Gardna Wielka, Gardna Mała, Gardna Mała (tzw. Czarny Młyn), Wysoka, Stojcino, Retowo, Czysta, Komnino, Bukowa, wskazanych na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy;
2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno komunalnych odpadów zmieszanych bezpośrednio z terenu nieruchomości oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny:
a) tworzywa sztucznego, odpadów wielomateriałowych, metali, szkła – bezpośrednio
z terenu nieruchomości (w przypadku selektywnej zbiórki odpadów),
b) przeterminowanych leków i chemikaliów, papieru i tektury, zużytych baterii i akumulatorów z wyłączeniem akumulatorów przemysłowych i samochodowych, opakowań wielomateriałowych, metali, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 2m³ rocznie - pochodzących z gospodarstw domowych, zużytych opon w ilości 8 szt. rocznie - pochodzących z gospodarstw domowych, odpadów ulegających biodegradacji (w tym, odpadów zielonych) – z punktu selektywnej zbiórki odpadów,
c) odpadów wielkogabarytowych (np. meble, wózki dziecięce itp.) – bezpośrednio z terenu nieruchomości lub z punktu selektywnej zbiórki odpadów,
d) pozostałych frakcji odpadów komunalnych, których nie można zakwalifikować do grup jak wyżej (zużyta odzież, skóra itp.) – bezpośrednio z terenu nieruchomości.
3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o minimalnej pojemności 60 l oraz workach foliowych o pojemności 120 l z folii LDPE oznaczonych odpowiednimi kolorami przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny (zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych).
4) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z terenu nieruchomości 2 razy w roku w terminach wyznaczonych przez Wójta Gminy Smołdzino.
5) Wykonawca wyposaży na koszt własny właścicieli nieruchomości prowadzących selektywny zbiór odpadów komunalnych w worki foliowe LDPE odpowiedniego koloru. Pierwszy raz do dnia 1.07.2013 r. oraz każdy następny raz przy odbiorze odpadów zbieranych w sposób selektywny;
6) Integralną częścią zamówienia jest odbiór, transport oraz przetwarzanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych z utworzonego przez Gminę Smołdzino punktu selektywnej zbiórki odpadów. W zorganizowanym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą gromadzone następujące frakcje odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe i metale, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z gospodarstw domowych ( w ilości 2 m³ rocznie z gospodarstwa domowego), zużyte opony (w ilości 8 szt. rocznie z gospodarstwa domowego), odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.
7) Wykonawca na koszt własny wyposaży punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w odpowiednią ilość pojemników, uwzględniając poszczególne frakcje odpadów komunalnych.
8) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.
9) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu karty przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odbioru odpadów komunalnych.
10) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do funkcjonującej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK Bierkowo, natomiast w przypadku gdy regionalna instalacja ulegnie awarii lub nie będzie mogła przyjmować odpadów z innych przyczyn - do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu RIPOK, oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz.1243 z późn. zm.).
11) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:
a) zmieszane odpady komunalne – co najmniej 1 raz w miesiącu, a w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września, co najmniej 2 razy w miesiącu. W przypadku zabudowy wielolokalowej (cztery lub więcej lokale w jednym budynku mieszkalnym), co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. Wykaz budynków wielolokalowych stanowi Załącznik Nr 2 do umowy,
b) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale, szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
c) odpady wielkogabarytowe - co najmniej 2 razy w roku w terminach wyznaczonych przez Wójta Gminy Smołdzino.
12) Wykonawca zobowiązany jest :
a) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także, co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
b) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, z nazwą firmy oraz z danymi adresowymi i numerem telefonu,
c) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów ograniczała rozwiewanie i zabezpieczała przed rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,
d) wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych,
e) wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
f) zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
g) zabezpieczyć pojazdy i urządzenia przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu,
h) myć i dezynfekować pojazdy i urządzenia z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie,
i) prowadzić dokumentację potwierdzającą wykonanie czynności w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów i urządzeń,
j) wyposażyć pojazdy w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych.
13) Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Smołdzino, na terenie do którego posiada tytuł prawny.
14) Baza transportowo - magazynowa, o której mowa musi spełniać następujące warunki:
a) teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
b) miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
c) miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych,
d) baza musi być wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy,
e) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej,
f) baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej, a także, miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową (w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów),
g) na terenie bazy magazynowo - transportowej muszą znaleźć się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, urządzenia te powinny być utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym.
15)Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowanie przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni (powiadomienie powinno zawierać wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której odebrano odpady komunalne).
16) Wykonawca stosownie do treści art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 391) jest obowiązany
do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Smołdzino w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
17) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali , tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 645).
18)Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (t.j. Dz. U. z 2012 roku z późn. zm. 676).

3.3. W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą za faktycznie wykonane usługi w oparciu o potwierdzone raporty odebranych odpadów i ceny jednostkowe zadeklarowane w ofercie.

3.4. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.

3.5. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone są we wzorze umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.

Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy niniejszej SIWZ.
Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.03.2013 r. (numer ogłoszenia 44453 - 2013).

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami.
90511000-2 – Usługi wywozu odpadów

VI. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
VII.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:
7.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto, Wykonawca wykaże posiadanie:
a) zezwolenia na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
b) wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
c) wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Smołdzino,

7.1.2. posiada wiedzę i doświadczenie – warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, której łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż 500 000,00 zł. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie (referencje).

7.1.3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji potencjału technicznego do wykonywania zamówienia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia tj. posiadać co najmniej:
a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
b) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

7.1.4. sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków udziału o których mowa w pkt 9.1. SIWZ, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w pkt. 9.2. SIWZ, składając oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 10 SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówieniu.

VII.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń

7.2.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

7.2.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, której łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż 500 000,00 zł, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie (referencje). Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

7.2.3. wykaz potencjału technicznego, będącego w dyspozycji wykonawcy wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

7.2.4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

7.2.5. zezwolenia na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

7.2.6. wpisu do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

7.2.7. wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Smołdzino. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.


VIII.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy PZP, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę); Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

8.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

8.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

8.1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

8.1.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

VIII.2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

VIII.3. Wymagane dokumenty, których mowa w pkt. 10.1.-10.3. należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią) w języku polskim.

VIII.4. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie.

VIII.5. Dodatkowo do oferty należy załączyć:
8.5.1. Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą upoważnioną.
8.5.2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres dzielonego umocowania.

IX. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100 % w tym przy ocenie stosowane będą następujące kryteria % oceny:
W1 Cena za 1 tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych w wyniku zbiórki selektywnej 65%
W2 Cena za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych zmieszanych odpadów komunalnych 35%
XI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, w Sekretariacie w terminie do dnia: 5 kwietnia 2013 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie w Sali konferencyjnej
w dniu: 5 kwietnia 2013 r. o godz. 09:30 .

XII. Termin związania z ofertą: 30 dni.

XIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIV. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

Załączniki:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie nr 1 (załącznik nr 2),
3. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 3),
4. Wykaz potencjału (załącznik nr 4),
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),
6. Projekt umowy (załącznik nr 6);


                                                                                                                                                                                                                                                                     /-/ Wz. Wójta Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                                          Małgorzata Żebrowska

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 44453-2013.html (HTML, 25.KB) 2013-03-25 13:17:07 25.KB 415 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-03-25 13:17:07 1.0MB 349 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 1-zapytanie.pdf (PDF, 77.KB) 2013-03-28 13:38:58 77.KB 545 razy
2 2-sprostowanie.pdf (PDF, 68.KB) 2013-03-28 13:39:09 68.KB 492 razy
3 ujednolicona wersja SIWZ.pdf (PDF, 1.0MB) 2013-03-28 13:39:42 1.0MB 502 razy
4 ujednolicone ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 96.KB) 2013-03-28 13:40:01 96.KB 380 razy
5 46687-2013.html (HTML, 25.KB) 2013-03-28 13:40:18 25.KB 419 razy
Wynik postępowania
1 6-wynik.pdf (PDF, 64.KB) 2013-04-16 12:30:36 64.KB 473 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zmaówienia.htm (HTM, 16.KB) 2013-05-06 12:29:25 16.KB 410 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 25-03-2013 13:17:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 25-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 06-05-2013 12:29:25