Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. Uwaga! 22.05.2013 r.- wynik postepowania.


Ogłoszenie o zamówieniu :
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
REGON: 770979861
NIP: 839-20-45-762
Tel.: +48 59 811 72 15
Fax.: +48 59 811 74 60
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
http://bip.smoldzino.com.pl/
II. Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: http://bip.smoldzino.com.pl/

IV. Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje plantowanie i wyrównanie terenu, wykarczowanie korzeni i ich usunięcie, przygotowanie terenu pod zasiew trawy oraz posianie trawy. Mechaniczne plantowanie (niwelacja) terenu równiarkami samojezdnymi polega na doprowadzeniu do wyrównania poziomu na zaznaczonym obszarze parku (etap I).
Wyrównanie terenu ma na celu doprowadzenie do możliwie jak najbardziej równego ukształtowania terenu w oparciu o istniejącą rzeźbę terenu, w celu przygotowania obszaru parku do wysiania trawy. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia prac zgodnie z Projektem zagospodarowania oraz wypełnieniu procedury odbioru robót.
Wykarczować należy korzenie, rozplantować teren parku w części zaznaczonej na mapie, przygotować teren pod zasiew trawy, dokonać nawożenia terenu oraz zasiać trawę.
Roboty związane z dostawą i wysianiem trawy:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń,
- teren powinien być wyrównany i splantowany.
Roboty ziemne, obejmujące wywóz pozostałości z oczyszczania terenu z transportem urobku na odległość do 1 km do uzgodnienia z Zamawiającym, natomiast powyżej 5 km w zakresie Wykonawcy.
Czynności wchodzące w skład ww. robót.
1. Wyrównanie terenu włóką.
2. Orka pługiem z dwukrotnym bronowaniem.
3. Wysianie nawozów mineralnych i zahakowanie.
4. Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie wałem.
Należy zastosować taką mieszankę nasion, aby uwzględnić lokalne warunki terenowe oraz docelowe publiczne przeznaczenie trawników (proponowana mieszanka traw boiskowych). Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia zabiegów
po zakończeniu poszczególnych faz oraz wypełnieniu procedury odbioru robót.
Obszar objęty przedmiotem zamówienia określony został na mapie – projekt zagospodarowania terenu – jako etap I(załącznik nr 6 do SIWZ) i stanowi 13 557,00 m2.

A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres usługi do wykonania określa część opisowa SIWZ - Rozdział 3.

B. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej terenu parku celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu terenu objętego zamówieniem.
C. Podstawą do sporządzenia oferty jest część opisowa SIWZ.

D. UWAGA! Przedmiot zamówienia obejmuje tylko i wyłącznie realizację elementów wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ. Załączony projekt zagospodarowania terenu zawiera dodatkowe elementy przewidziane do realizacji w kolejnych latach, które nie są objęte przedmiotem zamówienia. Nie należy brać pod uwagę elementów robót innych niż wymienione powyżej.

E. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
F. Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, tj. na zasiew trawy. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego.
G. Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kod CPV:
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45236000-0 Wyrównywanie terenu

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2013 r. (numer ogłoszenia 67591 - 2013).

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Termin wykonania zamówienia: do 28.06.2013 r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
VII.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:
7.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.2. posiada wiedzę i doświadczenie – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7.1.3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

7.1.4. sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków udziału o których mowa w pkt 9.1. SIWZ, a także brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w pkt. 9.2. SIWZ, składając oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 10 SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówieniu.

VII.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń

7.2.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

7.2.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmująca swym zakresem przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz usług stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

7.2.3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

VIII.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy PZP, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

8.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę). Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.

8.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ). Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonania według formuły spełnia / nie spełnia.


VIII.2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

VIII.3. Wymagane dokumenty, których mowa w pkt. 7.2.-8.1. należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią) w języku polskim.

VIII.4. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w ofercie.
VIII.5. Dodatkowo do oferty należy załączyć:
8.5.1. Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą upoważnioną.
8.5.2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres dzielonego umocowania.

IX. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100 %

XI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, w Sekretariacie w terminie do dnia: 15 maja 2013 r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Smołdzinie w Sali konferencyjnej w dniu: 15 maja 2013 r. o godz. 09:30 .

XII. Termin związania z ofertą: 30 dni.

XIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIV. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu.

Załączniki:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2);
3. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 3);
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4);
5. Projekt umowy (załącznik nr 5);
6. Mapa – projekt zagospodarowania terenu (załącznik nr 6);
7. Projekt zagospodarowania terenu (załącznik nr 7).


/-/ Wójt Gminy Smołdzino
Lidia Orłowska-Getler

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 67591-2013.html (HTML, 17.KB) 2013-05-07 09:36:50 17.KB 400 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf (PDF, 240KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-07 09:36:26 240KB 100 razy
2 zał nr 6- mapa.pdf (PDF, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-07 09:38:04 3.4MB 80 razy
3 zał nr 7-Projekt zagospodarowania terenu.pdf (PDF, 8.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-05-07 09:40:37 8.1MB 93 razy
Wynik postępowania
1 3-wynik.pdf (PDF, 60.KB) 2013-05-22 08:34:35 60.KB 417 razy
Udzielenie zamówienia
1 89797-2013.html (HTML, 5.1KB) 2013-05-27 09:26:16 5.1KB 391 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 07-05-2013 09:36:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 07-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 27-05-2013 09:26:16