Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie: Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie i innych osób w Gminie Smołdzino.

Ogłoszenie o zamówieniu :

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie, ul. Boh. Warszawy 48, 76-214 Smołdzino
REGON: 771554678
NIP: 839-28-15-065
Tel./fax.: 59 8117321
e-mail: zszsmoldzino@onet.pl
strona internetowa: www.zsws.odc.pl, http://bip.smoldzino.com.pl

II. Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony na usługę o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ:
http://bip.smoldzino.com.pl/

IV. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie i innych osób w Gminie Smołdzino.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.Trasa Nr 1:
Witkowo – Siecie – Wierzchocino – Żelazo – Smołdzino (min. ilość miejsc siedzących 70), szacunkowa liczba km- 23,00.
2. Trasa Nr 2:
Kluki – Łokciowe – Smołdziński Las – Karłowo – Smołdzino (min. ilość miejsc siedzących 50), szacunkowa liczba km- 24,00.
3. Trasa Nr 3:
Bukowa - Komnino - Czysta – Wysoka – Gardna Mała – Gardna Wielka – Stojcino – Smołdzino (min. ilość miejsc siedzących 74), szacunkowa liczba km- 31,00.

Powyższe trasy zgodnie z planami dowozu uczniów z terenu Gminy Smołdzino wskazanymi w formularzach cenowych ( załączniki nr 2/1, 2/2, 2/3).
Plan dowozu uczniów z terenu Gminy Smołdzino zawiera szacunkową liczbę uczniów, która może ulec zmianie.
Usługi dowozu uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie dotyczą okresu zajęć szkolnych w okresach od 01 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.,
od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r., od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r. Dowóz odbywać się musi we wszystkie dni tygodnia oprócz sobót, niedziel i świąt tj. w dni nauki szkolnej. Dowóz uczniów odbywać się musi w godzinach i na trasach wskazanych w załącznikach 2/1, 2/2 i 2/3.
Przystankiem początkowym i końcowym jest zawsze przystanek autobusowy oznaczony znakiem D-15 w każdej miejscowości na wskazanych trasach.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji szkół, a także z uwagi na termin realizacji zamówienia, może nastąpić zmiana tras i godzin dowozu wskazanych w Planach dowozu uczniów z terenu Gminy Smołdzino.
Transport dzieci do szkoły realizowany może być poprzez transport otwarty (dostępny dla innych pasażerów) z dowozem uczniów. Przewozy w oparciu o linie otwarte muszą być prowadzone z pierwszeństwem przejazdu dla dzieci i młodzieży szkolnej z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego biletu dla osoby sprawującej opiekę nad uczniami podczas przewozu (opiekun zostanie zapewniony przez Zamawiającego). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza opiekę elektroniczną, tj. monitoring zamontowany w pojeździe obsługującym trasy. Ponadto Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa transportu uczniów były w pełni sprawne technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ). Autobusy te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował własnym taborem, a także udowodnił, iż będzie w stanie w razie wystąpienia awarii zapewnić transport zastępczy.
Usługa będzie świadczona według ustalonego z Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie rozkładu kursów autobusów, który będzie dostosowany do planu zajęć tej placówki. W rozkładzie kursów autobusów będą ustalone godziny świadczenia usługi dowozu uczniów, punkty zbiórki uczniów (przystanki autobusowe). Wykonawca zamówienia otrzyma plan zajęć placówki.
Wykonawca obowiązany jest do :
a) zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody pojazdów,
b) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów,
c) zapewnienia każdemu uczniowi miejsca siedzącego w autobusie,
d) w przypadku awarii autobusu zapewnienia zastępczego środka transportu.
Plan dowozu uczniów z terenu Gminy Smołdzino zawierający szacunkową liczbę uczniów oraz wymaganą trasę w każdym z zadań zawarty jest w formularzach cenowych, które stanowią odpowiednio załącznik Nr 2/1,Nr 2/2 i Nr 2/3 do SIWZ. Określona w ten sposób liczba biletów jest ilością szacunkową i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości biletów faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy.
Bilety miesięczne dot. realizacji przedmiotowych usług będą zamawiane wg potrzeb Zamawiającego. Ilość biletów miesięcznych oraz termin i miejsce ich dostarczenia będą zgłoszone przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane, na co najmniej 3 dni przed ich dostarczeniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w każdym zadaniu w zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Rozliczanie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktycznie zrealizowane zamówione bilety miesięczne i cenę jednostkową biletu zadeklarowaną w ofercie w formularzu cenowym, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zał. Nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zobowiąże się do przejęcia jednego etatu kierowcy zatrudnionego obecnie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smołdzinie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz szczegółowy zakres usługi do wykonania określa część opisowa SIWZ - Rozdział 3.

B. Podstawą do sporządzenia oferty jest część opisowa SIWZ.

C. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Kod CPV 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.08.2013 r. (numer ogłoszenia 157167- 2013).

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.

Kod CPV 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

VI. Termin wykonania zamówienia: od 01 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.,  od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r., od 01.09.2015 r. do 30.06.2016 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
VII.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Wykonawca wykaże się posiadaniem uprawnienia do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób tzn. posiada wymaganą prawem licencję na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późniejszymi zmianami).

b) posiada wiedzę i doświadczenie – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca:
1) posiada odpowiedni do złożonej oferty, tabor transportowy tj. na każdą część zamówienia należy zapewnić jeden autobus posiadający odpowiednią ilość miejsc siedzących na danej linii.
2) posiada odpowiedni do złożonej oferty, tabor transportowy tj. zapewni w razie awarii autobusu transport zastępczy posiadający odpowiednią ilość miejsc siedzących na danej linii.
3) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

d) sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VII.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów lub oświadczeń :
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi związane z przewozem osób realizowane w ramach udzielonego zamówienia publicznego, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

d) wykaz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia pojazdów z ich opisem technicznym (kopia ubezpieczenia pojazdu i jego dowodu rejestracyjnego, ilość miejsc siedzących oraz stojących), a także wykaz pojazdów, które stanowić będą tabor zastępczy w przypadku awarii autobusów wymienionych w wykazie pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

f) wymaganą prawem licencję na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późniejszymi zmianami).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy PZP, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę);

h) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznika nr 3 do SIWZ);

UWAGA:
Ww. dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią).

VII.3.Jeżeli Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.e) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII.2.e), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VII.4. Niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.

VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryteria i ich znaczenie:
CENA - 100 % CENY OFERTY BRUTTO
Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz oferuje wykonanie robót objętych zamówieniem za najniższą cenę.
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania:
W = (C min./Ci) x100x100%
gdzie:
W - ilość punktów przyznanych za cenę brutto, na którą składają się ceny miesięczne brutto dla wszystkich 3 tras.
C min. - najniższa cena brutto (z VAT), na którą składają się ceny miesięczne brutto dla wszystkich 3 tras, spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.
Ci – cena brutto (z VAT) badanej oferty, na którą składają się ceny miesięczne brutto dla wszystkich 3 tras.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie przy ulicy
Boh. Warszawy 48, 76-214 Smołdzino, w Sekretariacie w terminie do dnia: 20 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w Sekretariacie w dniu: 20 sierpnia 2013 r. o godz. 10:30.

XI. Termin związania z ofertą: 30 dni.

XII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIII. Ogłoszenie BZP i SIWZ w załączeniu

Załącznikami do niniejszej siwz są:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
3. Wykaz usług (załącznik nr 3),
4. Wykaz pojazdów (załącznik nr 4),
5. Wykaz osób (załącznik nr 5),
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6),
7. Projekt umowy (załącznik nr 7).

 

/-/ Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Andrzej Zlot

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.htm (HTM, 19.KB) 2013-08-07 11:44:11 19.KB 389 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 221KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-07 11:44:11 221KB 100 razy
Wynik postępowania
1 wynik.pdf (PDF, 779KB) 2013-08-30 13:19:44 779KB 396 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Walotek-Janka 07-08-2013 11:44:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Walotek-Janka 07-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Walotek-Janka 30-08-2013 13:19:44