Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Edyta Kwiatek 2018-11-30 10:52:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) na: kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Gminy Smołdzino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Edyta Kwiatek 2018-11-30 10:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartościu szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Dobrosława Makowiecka 2018-11-30 07:38:38 usunięcie dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Dobrosława Makowiecka 2018-11-29 19:24:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartościu szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Dobrosława Makowiecka 2018-11-29 15:27:40 dodanie dokumentu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Dobrosława Makowiecka 2018-11-29 14:46:27 edycja dokumentu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,,Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Dobrosława Makowiecka 2018-11-29 14:46:00 dodanie dokumentu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,, Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych? pn. ?Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych?. Dobrosława Makowiecka 2018-11-29 14:45:14 usunięcie dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,, Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych? pn. ?Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych?. Dobrosława Makowiecka 2018-11-29 14:45:04 edycja dokumentu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,, Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych? pn. ?Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych?. Dobrosława Makowiecka 2018-11-29 14:41:08 edycja dokumentu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,, Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych? pn. ?Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych?. Dobrosława Makowiecka 2018-11-29 14:40:14 edycja dokumentu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:,, Dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu grantowego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych? pn. ?Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych?. Dobrosława Makowiecka 2018-11-29 14:36:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:07:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:06:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:06:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji skarg, wniosków i petycji Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:05:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:05:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:05:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:04:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:04:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:03:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/269/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:02:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonych w obrębie Kluki stanowiących działki: nr 28 o pow. 0,32 ha, nr 41 o pow. 1,72 ha, nr 43 o pow. 0,31 ha, nr 100 o pow. 0,16 ha, nr 196 o pow. 0,78 ha, nr 203 o pow. 0,72 ha, z jednoczesnym zachowaniem statusu dróg ogólnodostępnych dla ruchu Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:02:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:01:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2019 rok Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:01:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2018 - 2024 Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:00:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-11-27 14:00:14 dodanie dokumentu
Protokoły z sesji Edyta Kwiatek 2018-11-27 12:57:31 usunięcie dokument
Porządek posiedzeń Edyta Kwiatek 2018-11-27 12:57:21 usunięcie dokument
Komisje Rady Gminy Edyta Kwiatek 2018-11-27 12:57:09 usunięcie dokument
Skład Rady Gminy Edyta Kwiatek 2018-11-27 12:56:58 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2018 rok Edyta Kwiatek 2018-11-27 12:03:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz gminami na których terenie znajdują się parki narodowe Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:34:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:34:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:33:36 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:33:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:32:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji skarg, wniosków i petycji Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:32:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:31:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Smołdzino Edyta Kwiatek 2018-11-26 14:31:16 dodanie dokumentu