Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie projektów budowlanych. Zamówienie składa się z dwóch części: Część I: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Komnino. Część II. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gardna Wielka: dz. nr 625/1, 625/2, 626.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                                                  Smołdzino, dn. 04 października 2012 r.

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

tel. +48 59 811 72 15

fax.+48 59 811 74 60

http://bip.smoldzino.com.pl/

e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


 

Gmina Smołdzino ponownie zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

tel. +48 59 811 72 15

fax.+48 59 811 74 60

http://bip.smoldzino.com.pl/

e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl

Regon 000551763, NIP 839-20-45-762


 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektów budowlanych. Zamówienie składa się z dwóch części:

Część I: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Komnino.

Część II. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gardna Wielka: dz. nr 625/1, 625/2, 626.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

A. Część I: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Komnino:

a) opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

- uzyskanie mapy do celów projektowych;

- opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla nieruchomości korzystających z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;

- opracowania kosztorysu inwestorskiego zaprojektowanej inwestycji;

- opracowania przedmiaru robót;

- opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

b) dokumentację będącą przedmiotem umowy należy wykonać w następujących ilościach:

- projekt budowlany-4 szt.

- kosztorys inwestorski – 2 szt.

- przedmiar robót -2 szt.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 4 szt.

- przedmiot umowy należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w 1 egz. na płycie CD.

 

B. Część II: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wra z przyłączami w m. Gardna Wielka: dz. nr 625/1, 625/2, 626.

a) opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

- uzyskanie mapy do celów projektowych;

- opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla nieruchomości korzystających z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

- opracowania kosztorysu inwestorskiego zaprojektowanej inwestycji;

- opracowania przedmiaru robót;

- opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

b) dokumentację będącą przedmiotem umowy należy wykonać w następujących ilościach:

- projekt budowlany-4 szt.

- kosztorys inwestorski – 2 szt.

- przedmiar robót -2 szt.
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 4 szt.

- przedmiot umowy należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w 1 egz. na płycie CD.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od dnia otrzymania decyzji o lokalizacji celu publicznego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Do oferty należy załączyć:

- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum dwie usługi obejmujące swym zakresem przedmiot zamówienia.

- dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 11.10.2012 r. do godz. 12:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela: Halina Poleszak, e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl,
tel. 59 811 72 15

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.

  1. Załącznik nr 2 – Wykaz usług.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy-1.doc (DOC, 18.50Kb) 2012-10-04 14:35:57 481 razy
2 zalacznik_nr_2_-wykaz_uslug.doc (DOC, 14.50Kb) 2012-10-04 14:35:57 462 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Fleszer 04-10-2012 14:35:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Fleszer 04-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Fleszer 04-10-2012 14:35:57