Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Smołdzino
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Miniportal UZP instrukcja

Informacje ogólne

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy pomocy miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,

Do kontaktu z Wykonawcami Zamawiający wyznacza Panią Dobrosławę Makowiecką, z którą można się kontaktować: tel. 59 8117 215

 1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie ePUAP. Platforma umożliwia dostęp do następujących formularzy:

  1. Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” ,

  2. Formularza do komunikacji”.

 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z ePUAP.

 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

 4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na miniPortal.

 5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania, jako załącznik do SWZ. Postępowanie można wyszukać również na liście platformy e-Zamówienia. Zamawiający może zdecydować o prowadzeniu komunikacji z Wykonawcami wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu.

 

II. Złożenie oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca składa ofertę/wniosek [dalej: wniosek] o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania, istnieje możliwość zaszyfrowania składanego wniosku przez Wykonawcę. W formularzu wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

 1. Wniosek należy sporządzić w języku polskim.

 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się w postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności.

 3. Wniosek należy opatrzyć profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.

 4. Sposób złożenia wniosku, w tym jego zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia” „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Do wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi wniosek.

 6. Do wniosku, w postaci elektronicznej, opatrzonego podpisem, należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w SWZ.

 7. Wykonawca, przed upływem terminu do składania wniosku, korzystając z „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, może wycofać wniosek, który jest udostępniony przez miniPortal.

 8. Sposób wycofania wniosku został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

 9. Wykonawca po upływie terminu do składania wniosku nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej wniosku.

 

III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)

 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności dotycząca składania oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywania innych informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na miniPortalu.

 2. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych przez Wykonawcę w firmie załączników, za pomocą „Formularza do komunikacji”.

 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

 

IV. Otwarcie ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ................ r., o godzinie ............ .

 2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

 1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach,

 2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Hałas 15-01-2021 14:41:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Osowska 15-01-2021
Ostatnia aktualizacja: 16-03-2021 13:33:02