Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Remont kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie

Przejdź do załączników
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00361666 z dnia 2024-06-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Smołdzino

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Smołdzino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000551763

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 3

1.5.2.) Miejscowość: Smołdzino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-214

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 59 811 72 15

1.5.8.) Numer faksu: +48 59 811 74 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@smoldzino.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.smoldzino.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wańczyk

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343146600

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Cypriana Kamila Norwida 14

1.11.4.) Miejscowość: Koszyce Wielkie

1.11.5.) Kod pocztowy: 33-111

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: mecenas.pzp@smoldzino.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.smoldzino.com.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f7b7e6b-2198-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00361666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00063086/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 "Moje boisko Orlik" modernizacja kompleksu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7f7b7e6b-2198-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zostały zawarte w pkt 16 SWZ, adres strony internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w pkt 16 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje na temat RODO - obowiązek informacyjny zostały zawarte w pkt. 3 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje na temat RODO - ograniczenia stosowania zostały zawarte w pkt. 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP1.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Remont kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:
- załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.13.1.1 SWZ (według Załącznika Nr 2 do SWZ również w zakresie podmiotu udostępniającego zasoby jeśli dotyczy),
- wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zadań w zakresie remontu lub wymiany na nową nawierzchni ze sztucznej trawy dla istniejącego boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy lub remontu lub wymiany lub renowacji boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto, każde wykonane zadanie. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy.
- dysponuje, co najmniej: 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającej co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu robót

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 13.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 11.2. i 11.3. SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących podmiotowych środków dowodowych:
- Wykazu robót wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w pkt.9.1.4.2 SWZ.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa wyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
- Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowane robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego w pkt.9.1.4.3 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych w zakresie nawierzchni syntetycznej trawiastej boiska piłkarskiego:
badania na zgodność z norma EN 15330-1:2013 dla oferowanej nawierzchni
wynik badań specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez Fifa np. Labosport, Sport-Labs, Isa-Sport (przedstawiony raport z badań musi potwierdzać spełnienie wszystkich minimalnych wymagań określonych w dokumentacji przetargowej). Celem poszerzenia konkurencji dopuszcza się badania z zasypem SBR z zastrzeżeniem, że podczas realizacji inwestycji użyty będzie granulat EPDM z recyklingu.
Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchni.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych w zakresie nawierzchni poliuretanowej:
Atest PZH
Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta
Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
Badania potwierdzających zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych dla oferowanego systemu nawierzchni
Badanie na mrozoodporność dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą badawczą ITB lub równoważne . Nie akceptuje się badań zgodnych z normą EN 772-18:2011-07
Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W zakresie nawierzchni syntetycznej trawiastej boiska piłkarskiego:
badania na zgodność z norma EN 15330-1:2013 dla oferowanej nawierzchni
wynik badań specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez Fifa np. Labosport, Sport-Labs, Isa-Sport (przedstawiony raport z badań musi potwierdzać spełnienie wszystkich minimalnych wymagań określonych w dokumentacji przetargowej). Celem poszerzenia konkurencji dopuszcza się badania z zasypem SBR z zastrzeżeniem, że podczas realizacji inwestycji użyty będzie granulat EPDM z recyklingu.
Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchni.
W zakresie nawierzchni poliuretanowej:
Atest PZH
Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta
Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
Badania potwierdzających zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych dla oferowanego systemu nawierzchni
Badanie na mrozoodporność dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą badawczą ITB lub równoważne . Nie akceptuje się badań zgodnych z normą EN 772-18:2011-07
Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
6 000,00 złotych
(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z póź.zm).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczego w Ustce na konto nr 32 9315 0004 0007 5398 2000 0020 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr ZP1.271.1.2024”.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt.24.4.2) – 24.4.4) SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium w terminie i na warunkach oraz w przypadkach określonych w art.98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt.13.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 12.1.1. SWZ, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie i na zasadach opisanych w pkt.9.1.4.1. i pkt. 9.1.4.2 SWZ, natomiast podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.12.1.2. SWZ, składa każdy z Wykonawców.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w pkt.14.5. SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o przeciwdziałaniu;
którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o przeciwdziałaniu;
którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3 ustawy o przeciwdziałaniu.

2024-06-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SWZ (PDF, 1.10Mb) 2024-06-14 12:23:17 2

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ (PDF, 424.15Kb) 2024-06-25 13:21:31 1
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ oraz zmiana SWZ (PDF, 113.79Kb) 2024-06-25 13:21:31 1

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2024 BZP 00379985 01 - ORLIK zmiana ogłoszenia (PDF, 67.23Kb) 2024-06-25 09:05:54 2

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o kwocie - BIP (DOC, 60.00Kb) 2024-07-01 16:23:49 6

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2024 06 28 - ORLIK - Protokól otwarcie ofert (PDF, 108.07Kb) 2024-07-01 14:14:57 6

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Łukasz Wańczyk

Data wytworzenia:
11 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Roman Borowski

Data publikacji:
14 cze 2024, godz. 12:15

Osoba aktualizująca informacje

Roman Borowski

Data aktualizacji:
11 lip 2024, godz. 09:52