Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja dot. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Ogłoszenie nr 01/2016

Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Termin składania wniosków:

17 stycznia 2017r. – 28 lutego 2017r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej; ul. Ustecka 8, Przewłoka, 76-270 Ustka; od poniedziałku do piątku; w godzinach 7.30 - 15.30.

Zakres tematyczny:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności, który mieści się w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków dostępnych w konkursie wynosi: 900 000,00 PLN, w tym wartość wkładu EFRROW wynosi: 572 670,00 PLN

Zgodnie z PROW jednolita wielkość wkładu EFRROW to 63,63%, w związku z czym wymagany krajowy wkład środków publicznych to 36,37%. W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych krajowym wkładem środków publicznych jest wkład własny tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość krajowego wkładu (36,37%), a pomoc wypłacana przez agencję płatniczą, równa 63,63% kosztów kwalifikowalnych w całości finansowana jest ze środków EFRROW”

Maksymalny limit pomocy na operację:

Wnioskowana kwota pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 254 520,00 PLN

Intensywność wsparcia:

63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym bezpośrednio oznacza:

 • złożenie wniosku osobiście przez wnioskodawcę,

 • złożenie wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy,

 • złożenie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

 3. Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze

 4. Spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:

 1. wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych

 2. złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z PROW i kryteriów wyboru operacji” stanowiących załącznik nr 2 do ogłoszenia,

5. Zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi
w PROW na lata 2014-2020.

6. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania, tj. 10 pkt. (40% punktów).

Informacja o udostępnieniu dokumentacji związanej z ubieganiem się o pomoc:

Dokumenty w postaci:

 • Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej,

 • wzoru wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,

 • wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz załącznikami,

 • wzoru wniosku o płatność wraz załącznikami i z instrukcją jego wypełniania,

 • listy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności z PROW i kryteriów wyboru operacji,

 • kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz z opisem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium,

 • procedur oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej

dostępne są na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej: http://sgr.org.pl/Dotacje-na-lata-2014-2020/Lokalna-Strategia-Rozwoju-2014-2020 oraz w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce w gminie Ustka.

 

Załączniki:

 1. Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

 2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, w tym zgodności
  z PROW i kryteriów wyboru operacji.

 3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.

 

Informacje udzielane są w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@sgr.org.pl lub telefonicznie: 516 559 181.


 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zał nr 1 do ogłoszenia kryteria.pdf (PDF, 738.96Kb) 2017-01-02 14:03:23 670
Zał nr 2 do ogłoszenia lista dokumentów.pdf (PDF, 403.24Kb) 2017-01-02 14:03:23 680
Zał nr 3 do ogłoszenia cele wskaźniki.pdf (PDF, 322.39Kb) 2017-01-02 14:03:23 666
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
02 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Edyta Szczekarewicz

Data publikacji:
02 sty 2017, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Edyta Szczekarewicz

Data aktualizacji:
02 sty 2017, godz. 14:03