Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

W związku z kończącą się kadencją ławników sądowych wybranych na lata 2012-2015 istnieje ustawowy obowiązek dokonania przez Radę Gminy Smołdzino wyboru ławników sądowych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133).

Podstawa prawna:

przepisy zawarte w art.158 - 175 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 poz. 133) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania  z  dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na  ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 roku Nr 121, poz. 693); 

Ławnikiem może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończyła 30 lat,

 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczyła 70 lat,

 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszać mogą radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Smołdzino, poniżej w pliku załącznika oraz na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50-ciu osób zgłaszających kandydata. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Do karty kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłoszonej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art.55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn.zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku  o wydanie dowodu osobistego.


Dokumenty wymienione w pkt. 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30  dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie oraz wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenie na kandydata, spełniającego powyższe wymogi, należy składać w Urzędzie Gminy Smołdzino w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z art. 161 § 1 i 2 cytowanej ustawy, po zasięgnięciu opinii Prezesów Sądów, Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku ustaliło, że  z Gminy Smołdzino wybranych winno być:

 • 4 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Słupsku, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego 1 ławnik.Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa  w art. 162 § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa  w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

INFORMACJE  w sprawie  wyboru ławników udzielane są w Urzędzie Gminy Smołdzino ul. Kościuszki 3, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu - od  7:30 – 15:30.
 pokój nr 18  tel. (59) 811 72 15 wew. 120


Zgłoszenia  kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Smołdzino  ul. Kościuszki 3, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu - od  7:30 – 15:30

pokój nr 18 tel. (59) 811 72 15 wew. 120

 

Poniżej pliki do pobrania:

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika,

- lista osób zgłaszających kandydata na ławnika,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczpna ani zawieszona.

 

W/w dokumenty dostępne są również w Urzędzie Gminy Smołdzino, pokój nr 18

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
karta zgłoszenia.pdf (PDF, 108.85Kb) 2015-06-03 09:16:10 394
lista osob popierajacych.pdf (PDF, 50.96Kb) 2015-06-03 09:16:10 384
oswiadczenia.pdf (PDF, 61.71Kb) 2015-06-03 09:16:10 400
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Edyta Szczkarewicz

Data wytworzenia:
03 cze 2015

Osoba dodająca informacje

Edyta Szczekarewicz

Data publikacji:
03 cze 2015, godz. 09:16

Osoba aktualizująca informacje

Edyta Szczekarewicz

Data aktualizacji:
08 cze 2015, godz. 09:17