Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konkurs na projekt graficzny logo Gminy Smołdzino. UWAGA! Sprostowanie!

Wójt Gminy Smołdzino
ogłasza konkurs
na projekt graficzny logo Gminy Smołdzino

Konkurs, w którym termin składania prac
upływa dnia 5 września 2011 roku
przeprowadzony zostanie
według poniższego regulaminu.

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Gminy Smołdzino

§ 1
Przedmiot konkursu

Gmina Smołdzino ogłasza konkurs na wykonanie projektu znaku graficznego logo Gminy Smołdzino.

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Celem konkursu jest wyłonienie do realizacji projektu graficznego, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej Gminy Smołdzino. Wybrany logotyp będzie elementem wykorzystywanym m.in.: podczas targów turystycznych, na papierze firmowym, wizytówkach, drukach wydawniczych, prezentacjach multimedialnych, materiałach promocyjnych, plakatach, banerach, szyldach, w prezentacjach cyfrowych i filmowych, materiałach elektronicznych, grafice internetowej i innych nośnikach wykorzystywanych w promocji Gminy.
2. W konkursie może brać udział każdy.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

§ 3
Wymagania jakie powinien spełniać projekt

1. Projekt graficzny logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania - zarówno dla przedmiotów codziennego użytku, jak również w materiałach promocyjnych, reklamowych i korespondencyjnych.
2. W projekcie logo muszą być zawarte: nazwa Gmina Smołdzino oraz walory turystyczne odnoszące się do walorów turystycznych gminy Smołdzino.
3. Do stworzenia projektu logo należy zastosować technikę komputerową.
4. Przedmiotowe logo musi być zgodne w treści z wytycznymi Strategii Rozwoju Turystyki w odniesieniu do wiodących marek produktów turystycznych gminy Smołdzino (str. 7 i str. 68 części II strategii).
5. Wymaga się, aby oferent złożył 2 propozycje (projekty) logotypu, każde w dwóch wersjach: jednokolorowe i wielokolorowe.
5. Prace konkursowe, zawierające wydruk projektu w formacie A-4 wraz z projektem logotypu w formacie plików JPG 300 DPI na nośniku elektronicznym (CD lub DVD) oraz danymi autora, należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.
6. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie prace, które wpłyną do Organizatora do dnia
5 września 2011 roku do godz. 09:00.
7.Oferent, którego logo zostanie wybrane, zobowiązany jest dostarczyć oryginalne pliki graficzne wykonane w technologii wektorowej, przy wykorzystaniu programów: Corel Draw, Adobe Photoshop itp.

§ 4

Kryteria oceny
1. Projekt Logo powinien spełniać następujące warunki:
a/ oddawać charakter Gminy Smołdzino;
b/ odznaczać się czytelnością, funkcjonalnością, łatwością konwersji na różne media;
c/ odznaczać się oryginalnością, rozpoznawalnością i łatwością zapamiętania;
d/ być zgodny w treści z wytycznymi Strategii Rozwoju Turystyki w odniesieniu do wiodących marek produktów turystycznych gminy Smołdzino (str. 7 i str. 68 części II strategii).
2. Za każde z wymienionych kryteriów można otrzymać od 0 do 25 pkt.
3. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
4. Decyzja Komisji jest niepodważalna. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5

Warunki ogólne
1. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
3. Przekazujący pracę oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4 poz. 27 z poźn. zm.).

§ 6

Nagrody
1. Za wyróżniony projekt i przeniesienie praw do niego na Gminę Smołdzino zostanie przyznana nagroda rzeczowa o wartości 1.000,00 zł.
2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie przyznana łącznie wszystkim osobom tworzącym zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych nagroda przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

§ 7

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu.
1.Zwycięski projekt logo st anie się własnością Gminy Smołdzino na podstawie umowy zawartej z jego autorem.
W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z przejęciem praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go do własnych potrzeb przez Gminę Smołdzino, bez możliwości zachowania jakiegokolwiek prawa autorskiego przez autora projektu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

§ 8

Postanowienia końcowe
1.Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Smołdzino.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. We wszystkich sprawach spornych decyduje Organizator.
4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: http://www.smoldzino.com.pl/
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Smołdzino.
5. Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela: Marlena Makowska, tel. 59 811 72 15.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 12 września 2011 r.

 

/-/ Wójt Gminy Smołdzino
Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
sprostowanie.doc (DOC, 12.00Kb) 2011-08-22 08:02:10 471
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
01 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
22 sie 2011, godz. 08:02

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
07 wrz 2011, godz. 10:43