Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania "Wolontariat polska pomoc 2011"

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
ogłasza konkurs na realizację zadania:
"Wolontariat polska pomoc 2011"
Celem zadania jest w szczególności: wybór i dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe na realizację działań wolontariackich.
Przekazanie dofinansowania na realizację projektów
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:
O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.
Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl; www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie MSZ.
Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami.
3. Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.
4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:
Aby wziąć udział w konkursie należy:
.zarejestrować Wnioskodawcę jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl): ZAREJESTRUJ,
.jeśli Wnioskodawca ma już aktywne konto należy zalogować się w systemie: ZALOGUJ.
Po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawca może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.
. wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
.podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w MSZ zgodnie z ppkt. 2).
. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2011 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła.
UWAGA: Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
"Konkurs - Wolontariat polska pomoc 2011"
lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Al. J. Ch. Szucha 23.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 14 kwietnia 2011 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:
Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl w terminie do dnia 9 czerwca 2011 r., www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie MSZ
6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:
W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie "Wolontariat polska pomoc 2010". Koszty związane z realizacją zadania to 644 710 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące siedemset dziesięć złotych).
W roku 2011 MSZ nie realizowało jeszcze zadań tego samego rodzaju.

Andrzej Kowalczys
Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego
ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdansk
tel.: 58 32 68 890 fax: 58 32 68 563
tel.: kom.: 502 757 318
e-mail: a.kowalczys@woj-pomorskie.pl
www.woj-pomorskie.pl www.wrotapomorza.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marlena Makowska

Data wytworzenia:
25 mar 2011

Osoba dodająca informacje

Marlena Makowska

Data publikacji:
28 mar 2011, godz. 07:43

Osoba aktualizująca informacje

Marlena Makowska

Data aktualizacji:
28 mar 2011, godz. 07:43