Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2011 roku

OGŁOSZENIE


 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz. U. 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr VII/63/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Smołdzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011"


 

Wójt Gminy Smołdzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.

 1. Rodzaj zadania

  W ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia w zakresie:

  1) organizacji i popularyzacji kultury fizycznej na terenie Gminy Smołdzino, a w szczególności:

  a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,

  b) organizacja i udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,

  2) organizacji i popularyzacji kultury fizycznej, jako formy aktywności dzieci i młodzieży mającej na celu doskonalenie ich sił psychofizycznych, indywidualnie i zbiorowo, a także kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie współzawodnictwa sportowego,

  3) popularyzacji rekreacji ruchowej wśród wszystkich mieszkańców Gminy Smołdzino,

  4) innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury fizycznej.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 50.000,00 zł.

 3. Zasady przyznawania dotacji

  1) ofertę na realizację zadań mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, których działalność skierowana jest do lub służy mieszkańcom Gminy Smołdzino. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25),

  2) oferta złożona w trybie otwartego konkursu ofert powinna zawierać w szczególności:

  a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

  b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

  c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

  d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

  e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

  f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,

  3) do oferty należy dołączyć załączniki:

  a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

  b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienia do działania w imieniu oferenta (-ów).

  c) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu, jeśli oferent jest zobowiązany do jego posiadania.

  5) dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną,

  a) oferta wspólna wskazuje jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
  ust. 3,

  b) oferta wspólna wskazuje spośród reprezentacji organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy wobec organu administracji publicznej,

  c) umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego,

  d) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację zadań publicznych,

  4) wzory oferty realizacji zadania publicznego dostępne są w Urzędzie Gminy Smołdzino – w Sekretariacie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.smoldzino.com.pl i stronie internetowej www.smoldzino.com.pl,

  5) w przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia bądź powierzenia wykonania zadania,

  6) uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, którego oferta została wybrana,

  7) oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone
  z przyczyn formalnych,

  8) pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.

 4. Termin i warunki realizacji zadania

  Termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011 r.

 5. Termin składania ofert

  Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26 kwietnia 2011 roku do godz. 1530, w Sekretariacie Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.

 6. Tryb wyboru i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

  1) decyzje o wsparciu bądź powierzeniu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmuje Wójt Gminy Smołdzino w terminie 15 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego;

  2) propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Smołdzino;

  3) dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę
  w szczególności:

  a) zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

  b) wartość merytoryczną projektu,

  c) możliwość realizacji zadania przez podmiot,

  d) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowy, kadrowy i finansowy środków własnych,

  e) analizę i ocenę wykonywania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim
  z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

  f) perspektywy kontynuacji projektu,

  g) kompletność oferty;

  4) rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

  a) przygotowane na odpowiednim formularzu,

  b) prawidłowo wypełnione,

  c) zawierające komplet niezbędnych załączników,

  d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 7. Inf              Inforrmacja o zrealizowanych przez Gminę Smołdzino w 2010 roku zadaniach publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Na zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010 Gmina Smołdzino przekazała dotacje organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.w wysokości 60.000,00 zł.

  Na zadania realizowane poprzez przedsięwzięcia polegające na udziale gminnych klubów sportowych w imprezach i zawodach sportowych przeznaczono kwotę 50.000,00 zł. Na zadania realizowane poprzez przedsięwzięcia polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie zawodników gminnych klubów sportowych do sportowej rywalizacji przeznaczono kwotę 10.000,00 zł

 8. Ogłoszenie o konkursie

  Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.smoldzino.com.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Smołdzino oraz stronie internetowej www.smoldzino.com.pl. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz stronie internetowej www.smoldzino.com.pl. w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

W załączeniu Roporządzenie Ministra Gospodaraki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
rozp wzory ofert.pdf (PDF, 80.42Kb) 2011-04-04 10:28:28 451
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marlena Makowska

Data wytworzenia:
01 kwi 2011

Osoba dodająca informacje

Marlena Makowska

Data publikacji:
04 kwi 2011, godz. 10:28

Osoba aktualizująca informacje

Marlena Makowska

Data aktualizacji:
04 kwi 2011, godz. 11:08