Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino. 1.09.2011 r. - Informacja o złożonych wnioskach. 14.09.2011 r. -Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej; Protokół z udzielonego zamówienia 19.09.2011 r.

Smołdzino: Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino.
Numer ogłoszenia: 221493 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI

SEKCJA I: KONCESJODAWCA

I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj. pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.

Adres strony internetowej koncesjodawcy: http://bip.smoldzino.com.pl/

I. 2) RODZAJ KONCESJODAWCY: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI:

Nazwa nadana koncesji przez koncesjodawcę: Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino.

Określenie przedmiotu koncesji oraz jej wartości: Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Smołdzino poprzez: 1. Zarządzanie siecią wodociągowo-kanalizacyjną. 2. Utrzymanie i eksploatacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię. 3. Prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 4. Prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców oraz innych podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy Smołdzino w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wartość koncesji została ustalona na kwotę: 654.200,00 zł netto.

Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy / informacja o sposobie uzyskania opisu: Przedmiotem koncesji jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Smołdzino, w ramach której koncesjodawca wymaga: 1) zaopatrywania w wodę odbiorców na terenie Gminy Smołdzino zgodnie z wymaganiami stawianymi przez powszechnie obowiązujące normy prawa polskiego, w tym normy dotyczące jakości wody pitnej, 2) odprowadzania ścieków od klientów na terenie Gminy Smołdzino zgodnie z wymaganiami stawianymi przez powszechnie obowiązujące normy prawa polskiego, 3) zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną, w sposób zapewniający odpowiednią sprawność przesyłową i technologiczną sieci, jak również w sposób zapewniający spełnianie przez dostarczaną wodę norm dotyczących wody pitnej oraz ścieków sanitarnych, 4) dokonywania remontów mających na celu utrzymanie odpowiednich standardów sprawności i funkcjonalności sieci wodno-kanalizacyjnej, 5) składania okresowych raportów o inwestycjach koniecznych do przeprowadzenia w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, w wyniku której powstaną nowe środki trwale wchodzące w skład tej sieci, 6) przedkładania, w miarę bieżących potrzeb Koncesjodawcy projektów z zakresu inwestycji w sieć wodociągowo-kanalizacyjną, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy, 7) przedstawiania Radzie Gminy Smołdzino, uprzednio pisemnie zaakceptowanych przez Koncesjodawcę, projektów taryf na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, 8) pobierania od klientów na terenie Gminy Smołdzino opłaty za dostarczaną wodę i odbierane ścieki zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Gminy Smołdzino stawkami taryf. W okresie trwania umowy koncesji stawki taryf nie mogą ulec wzrostowi. 9) realizacji przedmiotu koncesji przy pomocy osób zatrudnionych przez koncesjonariusza posiadających odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, jak również zezwolenia i certyfikaty, przy czym koncesjonariusz, zawierając umowę koncesji, przejmie na zasadzie art. 231 Kodeksu pracy pracowników zorganizowanej części Zakładu Gospodarki Komunalnej w likwidacji, w Smołdzinie, w liczbie 5 osób, na czas trwania umowy koncesji. 10) w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy koncesji - wykonanie audytu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino, inwentaryzacji infrastruktury, oceny zdolności przesyłowych, stanu technicznego, co będzie podstawą do aktualizacji wyceny majątku, na którym będą świadczone usługi, 11) po wykonaniu audytu wskazanego powyżej zaproponowanie rozwiązania w celu optymalizacji gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino, 12) aktywnego udziału, tj. poprzez przygotowanie i przedstawienie Koncesjodawcy projektu wieloletniego planu rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino uwzględniającego oczekiwania mieszkańców.

Termin wykonania przedmiotu koncesji: Umowa koncesji zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

III. WARUNKI UDZIAŁU:

Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie ubiegać się mogą zainteresowane udziałem w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji podmioty spełniające następujące warunki: 1.Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w euro (EUR) według odpowiedniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Zadeklarują uzyskanie pozwoleń i dokonanie zgłoszeń do właściwych organów administracji publicznej w zakresie działalności polegającej na wykonywaniu usług objętych koncesją.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym posiadającymi odpowiednie zezwolenia, doświadczenie i wykształcenie.

4. Prowadzą w sposób należyty, potwierdzony pisemnymi referencjami, działalność w branży gospodarki wodnej oraz ściekowej na terenie co najmniej dwóch gmin zamieszkałych przez co najmniej 5 tysięcy mieszkańców każda, w tym dokonują remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

5. Wykonali w sposób należyty, potwierdzony referencjami, w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, bezpośrednio lub pośrednio usługi z zakresu gospodarki wodnej oraz ściekowej na rzecz co najmniej 10.000 odbiorców/klientów o wartości zbliżonej do przedmiotu koncesji, jak również dokonali nakładów na remonty sieci wodociągowo-kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Referencje powinny wskazywać, że powyższe czynności były wykonywane zgodnie z normami jakościowymi i powszechnie obowiązującymi przepisami na danym obszarze, przy zastrzeżeniu, że te normy jakościowe i powszechnie obowiązujące przepisy ustanawiają warunki nie mniej rygorystycznie niż europejskie normy jakościowe i powszechnie obowiązujące prawo Unii Europejskiej. Koncesjodawca przyjął roczną wartość usługi stanowiącej przedmiot koncesji w kwocie 654.200,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych).

6. Przedstawią polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na łączną kwotę co najmniej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion złotych) PLN lub równowartość tej kwoty w Euro według odpowiedniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7. Nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wykonywania decyzji właściwego organu. 8. Złożą oświadczenie o niekaralności ich samych, ich wspólników, partnerów, komplementariuszy, członków zarządu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku z mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, powyższe warunki spełniają oni wspólnie, za wyjątkiem warunków 7 i 8, które powinny być spełnione przez każdy podmiot osobno. Podmioty, które przystępują do negocjacji, zobowiązane są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego i zaopatrzonego w apostille. W przypadku, w którym w imieniu podmiotu działa przedstawiciel, którego upoważnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru, przedstawiciel jest zobowiązany do przedłożenia, przed przystąpieniem do negocjacji, stosownego pełnomocnictwa. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o udzielenie koncesji, wykonawcę ubiegającego się o koncesję oraz zakres umocowania. Podpisy mocodawcy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we własnym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku, w którym dokument pełnomocnictwa jest sporządzony w języku obcym powinien zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego i zaopatrzony w apostille. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym. Wszelkie kwoty wyrażone w walutach obcych, o których mowa powyżej, będą przeliczane według odpowiedniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych..

Informacja o oświadczeniach do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji:

1.Oświadczenie dotyczące posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

2.Oświadczenie dotyczące uzyskania pozwoleń oraz dokonania zgłoszeń do właściwych organów administracji publicznej w zakresie działalności polegającej na wykonywaniu usług objętych koncesją (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

3. Oświadczenie dotyczące posiadania wiedzy oraz potencjału technicznego i personalnego (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia).

4. Oświadczenie dotyczące posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia).

5. Oświadczenie o objęciu ochroną ubezpieczeniową (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia).

6. Oświadczenie o niezaleganiu z daninami publicznymi (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia).

7. Oświadczenie dotyczące niekaralności (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia).

Oświadczenia wskazane w niniejszym ogłoszeniu opisane jako Załącznik od 1 do 7 można pozyskać przesyłając pisemny wniosek:

a) drogą poczty elektronicznej na adres pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

b) faksem na numer 59 811 74 60.

c) drogą pocztową, na adres Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.

d) składając wniosek osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Smołdzinie, I piętro.

Oświadczenia Koncesjodawca przesyła w terminie 3 dni od daty wpływu wniosku pod warunkiem wskazania adresu, adresu e-mail lub numeru faksu, na który oświadczenia powinny zostać przesyłane. Zainteresowany Podmiot ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek sporządzony na piśmie w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wniosek należy złożyć w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno zostać oznakowane jako: Wniosek o zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług zarządzania utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnie, prowadzenie remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino oraz zawierać nazwę, dokładny adres siedziby i numer telefonu podmiotu składającego wniosek.


Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Sprawozdania finansowe oferenta z okresu 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu.

3. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których oferent posiada podstawowy rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta, na kwotę nie mniejszą niż 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w euro (EUR).

4. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzająca, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie: - świadczonych usług, - wobec osób trzecich w trakcie wykonywania umowy koncesji, - wszelkich składników majątku oferenta, pracowników oraz podmiotów powiązanych z oferentem służących do wykonywania przedmiotu umowy koncesji, na łączną kwotę nie mniej niż 1.000.000,00 PLN lub równowartość tej kwoty w euro (EUR).

5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczania i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania przedmiotu koncesji, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, w tym jeśli to konieczne, oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnienie osób w celu rzetelnego wykonania przedmiotu koncesji.

6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Dokumenty potwierdzające prowadzenie w sposób należyty, potwierdzony referencjami, działalności w branży gospodarki wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie co najmniej dwóch gmin zamieszkałych przez co najmniej 5 tysięcy mieszkańców każda, przy czym co najmniej jednej na obszarze Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym co do przeprowadzonych remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

8. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i rzetelne wykonywanie w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, bezpośrednio lub pośrednio, usługi z zakresu gospodarki wodnej oraz ściekowej na rzecz co najmniej 10.000 odbiorców/klientów o wartości zbliżonej do przedmiotu koncesji, jak również dokonali nakładów na remonty sieci wodociągowo-kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Referencje powinny wskazywać, że powyższe czynności były wykonywane zgodnie z normami jakościowymi i powszechnie obowiązującymi przepisami na danym obszarze, przy zastrzeżeniu, że to normy jakościowe i powszechnie obowiązujące prawo Unii Europejskiej.

9. Oświadczenie o niekaralności oferenta, jego wspólników, partnerów, komplementariuszy, członków zarządu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 i 8 powinny zostać wystawione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, organy administracji państwowej lub inne organy lub osoby prowadzące nadzór lub kontrolę nad działalnością w zakresie gospodarki wodno-ściekowej lub remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Dokumenty te będą oceniane zgodnie ze specyfikacją kraju, z którego pochodzą. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt.1 i 6 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

3) oferent, jego wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, członkowie zarządu, nie są karani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania oferenta nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (daty wystawienia odpowiednio jak wyżej). Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Koncesjodawca może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopi wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się z tłumaczeniem przysięgłym z języka obcego na język polski, zaopatrzone w apostille. Wszelkie kwoty wyrażone w walutach obcych, o których mowa powyżej, będą przeliczane według odpowiedniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) WADIUM:

Wysokość i tryb wniesienia wadium:

Przed złożeniem ofert koncesjodawca będzie żądał wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść skutecznie, przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Koncesjodawcy.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteria:

1. Istotne - Wysokość stawek za: - dostawę 1m3 wody przy uwzględnieniu taryf wskazanych przez Radę Gminy Smołdzino w uchwale nr V/35/2011 z dn. 19.01.11
2. Istotne - Wysokość stawek za: -odbiór 1m3 ścieków przy uwzględnieniu taryfy w uchwale jak wyżej
3. Istotne - wysokość zadeklarowanej średniej wysokości nakładów ponoszonych na remonty sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w okresie obwiązywania umowy
4. Istotne - zaprop. rozwiązań technologicznych, w tym gwarantujących poprawę jakości dostarczanej wody oraz usług dostaw wody i odprowadzania ścieków
5. Uzupełniające - doświadczeniem popartym referencjami
6. Szczegółowe znaczenie odpowiednich kryteriów zostanie określone w opisie warunków koncesji.

IV.3) WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM KONCESJODAWCY SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I PORÓWNANIA:

1. Brak wymaganych oświadczeń.

2. Brak wniesienia wadium, o którym mowa w pkt IV. 1) powyżej.

3. Treść oferty jest niezgodna z opisem warunków, o których mowa w art. 15 ust.2 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

4. Oferta jest nieważna na zasadach ogólnych.

IV.4) OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA:

1. Brak wniosków o zawarcie umowy koncesji, spełniających wymogi formalne.

2. Brak ofert spełniających wymagania określone w opisie warunków koncesji.

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym lub nie leży w interesie Koncesjodawcy.

4. Wystąpiła wada lub okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy koncesji na usługi.

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: 01.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3,76-214 Smołdzino, sekretariat pokój nr 12, I p.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      /-/ Zastępca Wójta Gminy Smołdzino

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Małgorzata Żebrowska


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2-informacja o zA oA onych wnioskach.doc (DOC, 13.50Kb) 2011-08-17 16:53:58 480
5-wynik.doc (DOC, 16.00Kb) 2011-08-17 16:53:58 516
protokA A z negocjacji.doc (DOC, 18.00Kb) 2011-08-17 16:53:58 500
protokA A z postA powania.doc (DOC, 22.50Kb) 2011-08-17 16:53:58 556
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
01 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
17 sie 2011, godz. 16:53

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
19 wrz 2011, godz. 12:59