Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert dot. wykonania filmu pt. "EkoGmina Smołdzino". UWAGA! 08.08.2011 r. - wybór oferty najkorzystniejszej.

Gmina Smołdzino Smołdzino, dn.15 lipca 2011 r.

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

tel. +48 59 811 72 15

fax.+48 59 811 74 60

http://bip.smoldzino.com.pl/

email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

dot. wykonania filmu pt. „EkoGmina Smołdzino”.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Smołdzino

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

tel. +48 59 811 72 15

fax.+48 59 811 74 60

http://bip.smoldzino.com.pl/

email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

Regon 000551763

NIP 839-20-45-762

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie filmu pt.: „EkoGmina Smołdzino”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Film pt.: „EkoGmina Smołdzino” ma na celu promocję walorów turystycznych
i przyrodniczych gminy Smołdzino, a w szczególności obszarów ochrony przyrody Słowińskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000. Celem stworzenia filmu jest promocja walorów turystycznych i przyrodniczych gminy Smołdzino, a w szczególności obszarów środowiska naturalnego Słowińskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000, jako terenów ochrony przyrody. Film ma ukazać odbiorcom najważniejsze zagadnienia związane z ochroną przyrody poprzez instytucję parku narodowego i sieć Natura 2000 z wyszczególnieniem obiektów, gatunków i obszarów które zostały zachowane dzięki istnieniu tych form ochrony. Celem dodatkowym jest ukazanie Gminy Smołdzino jako gminy Eko w rozumieniu ochrony środowiska i turystyki. Film promować ma zasady zrównoważonego rozwoju, wykorzystującego walory naturalne w sposób gwarantujący utrzymanie ich dla przyszłych pokoleń i ukazanie przykładów ich występowania..

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

  • być opatrzona pieczątką firmową,

  • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

  • posiadać datę sporządzenia,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  • zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru,

  • zawierać wykaz dotychczas zrealizowanych usług będących w zakresie przedmiotu zamówienia min. 2 - 3 produkcje filmowe za kwotę pow. 10 tys. zł netto., zgodnie w treści z wykazem usług stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje),

  • ponadto Wykonawca powinien wykazać się dysponowaniem doświadczoną ekipą filmową: montażystą, reżyserem i operatorem z przynajmniej 3 letnim doświadczeniem w branży filmowej; zgodnie w treści z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia,

  • do oferty należy załączyć koncepcję scenariusza,

 

 1. KRYTERIA JAKOŚCI FILMU WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

  1. Jakość Full HD;

  2. Innowacyjny sposób nakręcenia;

  3. Minimalna długość filmu powyżej 5 minut.

  4. Zgodność z wytycznymi WFOŚiGW;

  5. Film powinien zawierać elementy strategii rozwoju turystyki z elementami edukacyjnymi;

  6. Posiadać podkład muzyczny oraz narratora;

  7. Wykonany w min. 100 egzemplarzach płyt CD w wersji językowej polskiej;

  8. Dodatkowo min. 2 egzemplarze płyt CD filmu w wersji językowej niemieckiej i angielskiej (na prezentacje oraz do umieszczenia na stronie internetowej).

 

VI. PRAWA AUTORSKIE:

 

 1. Z mocy niniejszej umowy Oferent wraz z twórcami przeniesie na rzecz Zamawiającego własność wszelkich praw autorskich do opracowania stanowiącego utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw nr 90 z 2006 poz. 631 zm. Dz.U. z 2006 r., Nr 21, poz. 164; Dz.U. z 2006 r., Nr 94, poz. 658; Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 843; Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 662; Dz.U. z 2007 r., Nr 181, poz. 1293; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016 );

 2. Przeniesienie własności autorskich praw majątkowych do opracowania stanowiącego przedmiot umowy następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony w ramach wynagrodzenia wskazanego w niniejszej umowie;

3. Oferent podpisując niniejszą umowę oświadcza, że prawo do przeniesienia własności autorskich praw majątkowych we wskazanym wyżej zakresie posiada i że niepodlega ono żadnym ograniczeniom i obciążeniom.

 

 1. OPIS KRYTERIÓW JAKIMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

 

 

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie %

1.

Cena

50%

2.

Jakość

50%

Razem:

100%

 

 

2. Oferty podlegające ocenie, oceniane będą wg. następujących zasad:

 

- Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (suma punktów za kryterium Cena i Jakość)

- Liczba punktów przyznana ofercie, za kryterium Cena, wyliczona zostanie wg następującego

wzoru:

LP=C min./Cb x 100 pkt x 50%

gdzie:

LP – liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena

Cmin - Cena brutto oferty z ceną brutto oferty najniższą spośród ocenianych ofert

Cb - Cena brutto oferty z ocenianej oferty

 

- Punkty za kryterium Jakość przyznane będą w skali punktowej od 0 do 100, na podstawie

indywidualnej oceny członków komisji przetargowej.

Ocena jakości nastąpi na podstawie oceny koncepcji scenariusza złożonej w ofercie zgodnie

ze wzorem:

LP =100 pkt ´50%

gdzie:

LP - liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium Jakość

Pod uwagę brane będą następujące elementy - podkryteria:

 

Kryterium

Liczba punktów

1.

Innowacyjna koncepcja scenariusza

0-40 pkt

2.

Zaproponowana muzyka

0-40 pkt

3.

Zaproponowany narrator (głos)

0-20 pkt

Suma:

0-100 pkt

 

Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po

przecinku.

 

3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą łączną liczbę

punktów za kryterium Cena i Jakość.

 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały

złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy

złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 29 lipca do godz. 15:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą pocztową oraz faxem.

 

 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE:

Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Dodatkowych informacji udziela:

nt. przedmiotu zamówienia - Marlena Makowska

e-mail: promocja@smoldzino.com.pl, tel. 59 811 72 15

nt. procedury – Agnieszka Walotek-Janka

e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, tel. 59 811 72 15

 

W załączeniu  formularz ofertowy, wykaz usług, wykaz osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
film zal 1.odt (ODT, 12.38Kb) 2011-07-15 15:27:16 457
film zal 2.odt (ODT, 10.98Kb) 2011-07-15 15:27:16 459
film zal 3.odt (ODT, 12.51Kb) 2011-07-15 15:27:16 445
wynik.doc (DOC, 15.50Kb) 2011-07-15 15:27:16 511
zaA A cznik do wyniku zestawienie ofert.doc (DOC, 28.50Kb) 2011-07-15 15:27:16 710
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
12 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Marlena Makowska

Data publikacji:
15 lip 2011, godz. 15:27

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
08 sie 2011, godz. 13:55