Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy (uwzględniającą numery działek ewidencyjnych), wyniki której zasilą Bazę Azbestową. UWAGA!Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

Gmina Smołdzino Smołdzino,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         dn.13 czerwca 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

 

                                                                                                                                                                                                                             ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. opracowania gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy (uwzględniającą numery działek ewidencyjnych), wyniki której zasilą Bazę Azbestową.


I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy (uwzględniającą numery działek ewidencyjnych), wyniki której zasilą Bazę Azbestową.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Smołdzino wraz z numerami działek i obrębów ewidencyjnych, która zasili Bazę Azbestową,opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, spójnego z POKzA „Programu Oczyszczania Gminy Smołdzino z Azbestu na lata 2011-2032”, określenie rodzajów, ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy wraz ze stopniem pilności ich usunięcia oraz lokalizacji z nr ewidencyjnymi działek i obrębów. Opracowanie harmonogramu zadań niezbędnych do realizacji dla Gminy oraz potencjalne źródła ich finansowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 i 2.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.10.2011 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
aktualny odpis z właściwego rejestru
wykaz dotychczas zrealizowanych usług będących w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały zrealizowane należycie. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, , faksem na nr: +48 59 811 74 60 , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 20.06.2011 do godz. 15:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Leszek Dyńka
e-mail: rolnictwo@smoldzino.com.pl
tel. +48 59 811 72 15
nt. procedury – Agnieszka Walotek-Janka
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
tel. +48 59 811 72 15

VIII. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Opis zadania

Harmonogram realizacji zadania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
opis zamA wienia 2.jpg (JPG, 73.48Kb) 2011-06-14 07:49:22 508
formularz ofertowy azbest.doc (DOC, 16.50Kb) 2011-06-14 07:49:22 446
opis zamA wienia.jpg (JPG, 294.17Kb) 2011-06-14 07:49:22 505
wynik.doc (DOC, 24.00Kb) 2011-06-14 07:49:22 544
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
08 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
14 cze 2011, godz. 07:49

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
30 cze 2011, godz. 13:15