Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ewidencji dróg gminnych w Gminie Smołdzino zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 roku. UWAGA! Wynik-28.07.2011

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Smołdzino, dn.4 lipca 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email:pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. wykonania ewidencji dróg gminnych w gm. Smołdzino zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 roku.


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewidencji dróg gminnych w gm. Smołdzino.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie ewidencji dróg gminnych w gm. Smołdzino zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 roku w wersji podstawowej obejmującej:
analiza istniejących danych ewidencji gruntów oraz gminnych zestawień i map przeglądowych dróg, ustalenie i uzgodnienie z Zamawiającym przebiegów sieci dróg gminnych w powiązaniu z danymi ewidencji gruntów;
założenie ewidencji opisowej dróg gminnych;
opracowanie przeglądowych map numerycznych;
sporządzenie wydruków z map przeglądowych dróg gminnych w arkuszach w skali 1:10000;
opracowanie zbiorczego zestawienia dróg gminnych dla potrzeb GUS;
materiały wynikowe dla Zamawiającego;
dostarczenie i instalacja oprogramowania w ilości 5 stanowisk do pracy w sieci.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru,
zawierać wykaz dotychczas zrealizowanych usług będących w zakresie przedmiotu zamówienia. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje),
być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 11.07.2011 do godz. 15:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Leszek Dyńka, Adam Fleszer
tel. 59 811 72 15
nt. procedury – Agnieszka Walotek-Janka
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
tel. 59 811 72 15

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
Wzór formularza ofertowego.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
formularz ofertowy.doc (DOC, 15.50Kb) 2011-07-04 09:14:25 529
wynik.doc (DOC, 19.50Kb) 2011-07-04 09:14:25 656
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
01 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
04 lip 2011, godz. 09:14

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
28 lip 2011, godz. 09:08