Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych toalety w SP ZOZ w m. Smołdzino.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                                                                        Smołdzino, dn. 21 czerwca 2011 r.

ul. ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. wykonania prac remontowych wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych toalety w SP ZOZ w m. Smołdzino.


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych toalety w SP ZOZ w m. Smołdzino.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac remontowych toalety w SP ZOZ w m. Smołdzino wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych obejmuje:

1) Prace rozbiórkowe (demontaż ścianek działowych- łącznie 16 m2, demontaż drzwi, wywóz gruzu);
2) Położenie glazury (34 m2 - ściany) i terakoty (8m2 - podłoga);
3) Położenie nowej instalacji elektrycznej;
4) Wymiana instalacji hydraulicznej i grzewczej;
5) Montaż nowych drzwi (2szt.);
6) Malowanie sufitu (8m2);
7) Biały montaż (miska ustępowa wisząca, bidet, umywalka), uchwyty dla niepełnosprawnych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29 lipca 2011 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
aktualny odpis z właściwego rejestru,
wykaz dotychczas zrealizowanych usług będących w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały zrealizowane należycie. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje),
podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 28.06.2011 do godz. 15:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
nt. procedury – Agnieszka Walotek-Janka
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
tel. +48 59 811 72 15

nt. przedmiotu zamówienia - SP ZOZ, tel. 59 811 73 76

VIII. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

 

/-/ Wójt Gminy Smołdzino

    Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
formularz ofertowy.doc (DOC, 15.50Kb) 2011-06-21 09:13:40 483
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
17 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
21 cze 2011, godz. 09:13

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
21 cze 2011, godz. 09:20