Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie projektów budowlanych. Zamówienie składa się z dwóch części: Część I: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Komnino. Część II. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gardna Wielka: dz. nr 625/1, 625/2, 626.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                                                  Smołdzino, dn. 04 października 2012 r.

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

tel. +48 59 811 72 15

fax.+48 59 811 74 60

http://bip.smoldzino.com.pl/

e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


 

Gmina Smołdzino ponownie zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

tel. +48 59 811 72 15

fax.+48 59 811 74 60

http://bip.smoldzino.com.pl/

e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl

Regon 000551763, NIP 839-20-45-762


 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektów budowlanych. Zamówienie składa się z dwóch części:

Część I: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Komnino.

Część II. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Gardna Wielka: dz. nr 625/1, 625/2, 626.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

A. Część I: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Komnino:

a) opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

- uzyskanie mapy do celów projektowych;

- opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla nieruchomości korzystających z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;

- opracowania kosztorysu inwestorskiego zaprojektowanej inwestycji;

- opracowania przedmiaru robót;

- opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

b) dokumentację będącą przedmiotem umowy należy wykonać w następujących ilościach:

- projekt budowlany-4 szt.

- kosztorys inwestorski – 2 szt.

- przedmiar robót -2 szt.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 4 szt.

- przedmiot umowy należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w 1 egz. na płycie CD.

 

B. Część II: Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wra z przyłączami w m. Gardna Wielka: dz. nr 625/1, 625/2, 626.

a) opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

- uzyskanie mapy do celów projektowych;

- opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla nieruchomości korzystających z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

- opracowania kosztorysu inwestorskiego zaprojektowanej inwestycji;

- opracowania przedmiaru robót;

- opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

b) dokumentację będącą przedmiotem umowy należy wykonać w następujących ilościach:

- projekt budowlany-4 szt.

- kosztorys inwestorski – 2 szt.

- przedmiar robót -2 szt.
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 4 szt.

- przedmiot umowy należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w 1 egz. na płycie CD.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od dnia otrzymania decyzji o lokalizacji celu publicznego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Do oferty należy załączyć:

- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum dwie usługi obejmujące swym zakresem przedmiot zamówienia.

- dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 11.10.2012 r. do godz. 12:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela: Halina Poleszak, e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl,
tel. 59 811 72 15

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.

  1. Załącznik nr 2 – Wykaz usług.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik nr 1 - formularz ofertowy-1.doc (DOC, 18.50Kb) 2012-10-04 14:35:57 539
zalacznik nr 2 -wykaz uslug.doc (DOC, 14.50Kb) 2012-10-04 14:35:57 520
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Fleszer

Data wytworzenia:
04 paź 2012

Osoba dodająca informacje

Adam Fleszer

Data publikacji:
04 paź 2012, godz. 14:35

Osoba aktualizująca informacje

Adam Fleszer

Data aktualizacji:
04 paź 2012, godz. 14:35