Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu drogi - wyrównanie pospółką dwóch odcinków drogi gminnej o łącznej dł. 1270 mb.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Smołdzino, dn. 26 lipca 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email:pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi polegający na wyrównaniu pospółką.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotowa droga jest częścią szlaku turystycznego stanowiącego jeden z ważniejszych układów komunikacyjnych, którego częścią są drogi gminne położone na działkach nr 291 obręb Smołdzino oraz nr 6 i nr 7 obręb Smołdziński Las o całkowitej długości 1270 mb i szerokości 3,5 m. Powyższe dane są składową dwóch odcinków drogi gminnej, pomiędzy którymi znajduje się odcinek drogi o dł. ok. 1600 m będący własnością Skarbu Państwa, którego zarządcą jest Słowiński Park Narodowy.
Wyrównanie pospółką obejmuje odcinek drogi gminnej o dł. 1270 mb.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

IV. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

IV.2. W okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania tj. wykonali naprawę drogi.
IV.3. Przedłożą dokumenty, o których mowa w pkt V niniejszego zaproszenia do składania ofert.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ:
V.1. Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
V.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V.3. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu (zakresu rzeczowego), datą wykonania i odbiorców.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

VI.1. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt V zaproszenia do składania ofert.
VI.2. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.
VI.3. Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów określonych w pp V.2 zaproszenia do składania ofert.
VI.4. Wykonawca złoży tylko jedna ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 01.08.2011 r. do godz. 10:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

IX. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Leszek Dyńka, Adam Fleszer
tel. 59 811 72 15
nt. procedury – Agnieszka Walotek-Janka
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
tel. 59 811 72 15

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.
2. Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 2.

/-/ Wójt Gminy Smołdzino

   Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
formularz ofertowy drogi zaA A cznik nr 1.doc (DOC, 16.00Kb) 2011-07-26 10:28:07 433
wykaz robA t-zaA A cznik nr 2.doc (DOC, 15.50Kb) 2011-07-26 10:28:07 439
mapka.png (PNG, 532.40Kb) 2011-07-26 10:28:07 499
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
22 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
26 lip 2011, godz. 10:28

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
26 lip 2011, godz. 12:14