Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - przeprowdzenie badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Gmina Smołdzino                                                                                                                                Smołdzino, dnia 16 stycznia 2012 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: ochrona_zdrowia@smoldzino.com.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15, fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/,
e-mail: ochrona_zdrowia@smoldzino.com.pl
Regon 000551763 , NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie badania i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

1. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.
2. Miejsce wykonania zamówienia:miejsce wskazane przez Wykonawcę.

IV. CZAS TRWANIA UMOWY:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012 r.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ:
1. Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień zawodowych, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt V zaproszenia do składania ofert.
2. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.
3. Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ochrona_zdrowia@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 18.01.2012 r. do godz. 11:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

IX. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
Irena Janulewicz-Szczypior, e-mail: ochrona_zdrowia@smoldzino.com.pl, tel. 59 811 72 15

X. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień -załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej - załącznik nr 3.

 

 

Wójt Gminy
(-) mgr Lidia Orłowska -Getler

 


 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Janulewicz-Szczypior

Data wytworzenia:
12 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Irena Janulewicz-Szczypior

Data publikacji:
16 sty 2012, godz. 14:16

Osoba aktualizująca informacje

Irena Janulewicz-Szczypior

Data aktualizacji:
16 sty 2012, godz. 14:16