Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Gminy Smołdzino Nieruchomości przy Placu Wolności 7 w Gardnie Wielkiej. 05.10.2011 r. -Wynik.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Smołdzino, dn. 20 września 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e mail: budownictwo@smoldzino.com.pl

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: budownictwo@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Gminy Smołdzino Nieruchomości przy Placu Wolności 7 w Gardnie Wielkiej.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Gminy Smołdzino zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28 października 2011 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
??posiadać datę sporządzenia,
??zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
??aktualny odpis z właściwego rejestru,
??podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: budownictwo@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 28.09.2011 do godz. 15:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
Maria Łukaszewicz
e-mail: budownictwo@smoldzino.com.pl
tel. +48 59 811 72 15

VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Przedmiar robót.
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lidia Orłowska-Getler

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
formularz ofertowy.doc (DOC, 16.00Kb) 2011-09-20 13:01:57 440
przedmiar robA t.pdf (PDF, 560.90Kb) 2011-09-20 13:01:57 504
wybA r oferty najkorzystniejszej.doc (DOC, 16.00Kb) 2011-09-20 13:01:57 448
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maria Łukaszewicz

Data wytworzenia:
20 wrz 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
20 wrz 2011, godz. 13:01

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
05 paź 2011, godz. 08:13