Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2011 dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-319/11 pn. ,,WSPARCIE NA STARCIE - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III"

Gmina Smołdzino Smołdzino, dnia 12 października 2011r.

ul. Kościuszki 3

76-214 Smołdzino

tel. 59 8117215

fax. 59 8117 460

e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl

www.smoldzino.com.pl

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2011

dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-319/11 pn. „WSPARCIE NA STARCIE – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III”

realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

1. Zamawiający

Gmina Smołdzino

ul. Kościuszki 3

tel. 59 8117215

fax. 59 8117460

e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl

www.smoldzino.com.pl

 

2. Tryb postępowania

„Zapytanie ofertowe" na realizację zamówienia poniżej wartości 14 000 euro netto realizowane jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności" określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w wg poniższego zestawienia:

 1. Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

SP Gardna Wielka – 2 grupy – 60 godzin na rok szkolny 2011/2012;

SP Smołdzino – 4 grupy – 120 godzin na rok szkolny 2011/2012.

 1. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

SP Gardna Wielka – 1 grupa – 30 godzin na rok szkolny 2011/2012;

SP Smołdzino – 4 grupy – 120 godzin na rok szkolny 2011/2012; 2012/2013

 1. Zajęcia logopedyczne

SP Gardna Wielka – 3 grupy – 90 godzin na rok szkolny 2012/2013

 1. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

SP Gardna Wielka – 2 grupy – 120 godzin na rok szkolny 2011/2012;

 1. Zajęcia terapeutyczne – kinezjologia edukacyjna

SP Gardna Wielka – 2 grupy – 60 godzinna rok szkolny 2012/2013

 

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

SP Smołdzino – 2 grupy – 120 godzin na rok szkolny 2011/2012; 2012/2013

 

Zajęcia pozalekcyjne wchodzące w skład zamówienia przeznaczone są dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gardnie Wielkiej i w Smołdzinie prowadzone będą na terenie szkół.

Opisane w zamówieniu zajęcia będą realizowane bezpośrednio przed lub bezpośrednio po obowiązkowych zajęciach szkolnych, termin realizacji zajęć musi być dostosowany do harmonogramu dowozów uczniów.

Wykonawca będzie prowadził zajęcia wg otrzymanego od Zamawiającego harmonogramu. Harmonogramy będą dostarczane każdorazowo w wypadku zmiany planu zajęć szkoły. Wykonawca musi wykazać się dyspozycyjnością i elastycznością wobec zmian w harmonogramach.

Wykonawca będzie dokumentował prowadzone zajęcia w dzienniku zajęć pozalekcyjnych w sposób uzgodniony z koordynatorem projektu.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystywania najnowszych narzędzi edukacyjnych, które zapewni szkoła.

Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia kart uczniów i do dokonywania diagnozy przyrostu wiedzy uczniów oraz dokonywania ewaluacji prowadzonych zajęć w odniesieniu do założonych kryteriów sukcesu i przedstawiania informacji dotyczącej ww. zadań przynajmniej raz w semestrze.

Wykonawca będzie sporządzał:

a) wykazy przepracowanych godzin do listy płac,

b) sprawozdania z realizacji wykonywanego zadania – raz na kwartał,

c) kwartalne harmonogramy form wsparcia – raz na kwartał.

Zajęcia mają być prowadzone wg zatwierdzonego programu autorskiego, który Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Program ma uwzględniać potrzeby uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności w zakresie standardów kształcenia i kompetencji kluczowych.

4. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Nie

5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie

6. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od października 2011 r. do 15 czerwca 2013 r.

 

7. Wiedza i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

 1. zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu wczesnej edukacji i terapii pedagogicznej; wskazane jest rozpoznanie potrzeb;

 1. zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu wczesnej edukacji; wskazane jest rozpoznanie potrzeb;

 1. zajęcia logopedyczne – wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem logopedycznym lub pedagogicznym i inną formą doskonalenia w zakresie logopedii, doświadczenie w zakresie prowadzenia ww. zajęć minimum 5 lat; wskazane jest rozpoznanie potrzeb;

 2. zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie fizyczne oraz inne w zakresie gimnastyki korekcyjnej, doświadczenie zawodowe minimum 5 lat w zakresie rehabilitacji; wskazane jest rozpoznanie potrzeb;

 3. zajęcia terapeutyczne – kinezjologia edukacyjna – wykonawca usługi powinien posiadać , wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu wczesnej edukacji, ukończony kurs kinezjologii I stopnia, wskazany kurs II stopnia co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe; wskazane jest rozpoznanie potrzeb;

 4. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – wykonawca usługi powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu wczesnej edukacji, co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe oraz sukcesy w pracy z uczniami uzdolnionymi; wskazane jest rozpatrzenie potrzeb.

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania - załącznik nr 1.

Oferta powinna:

 1. posiadać datę sporządzenia;

 2. wymagane kwalifikacje i wykształcenie oferenta - udokumentowane;

 3. zawierać adres oferenta, numer telefonu i numer NIP;

 4. określać cenę za wykonanie usługi;

 5. oferta powinna być dostarczona w szczelnie zamkniętej kopercie;

 6. strony oferty powinny być ponumerowane.

 

9. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do 18 października 2011 r. do godziny 11.00 w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a)pocztą tradycyjną lub kurierem na adres podmiotu realizującego zamówienie:
  Urząd Gminy Smołdzino

  ul. Kościuszki 3

  76-214 Smołdzino

b) osobiście:

sekretariat Urzędu Gminy Smołdzino

ul. Kościuszki 3

76-214 Smołdzino

 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty upływa w dniu 18 października 2011 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smołdzino oraz na stronie internetowej.

 

Dodatkowe informacje

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.smoldzino.com.pl lub pocztą tradycyjną.

 

Załączniki:

 1. wzór formularza ofertowego (do pobrania poniżej w pliku załącznika).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Formularz ofertowy.odt (ODT, 13.12Kb) 2011-10-12 15:04:54 458
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Pawłów

Data wytworzenia:
06 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Hrywniak

Data publikacji:
12 paź 2011, godz. 15:04

Osoba aktualizująca informacje

Edyta Szczekarewicz

Data aktualizacji:
13 paź 2011, godz. 14:29