Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2011 dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-319/11 pn. WSPARCIE NA STARCIE wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I-III realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


                                                                                                                

 

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                             Smołdzino, dnia 24 listopada 2011r.
ul. Kościuszki 3
76-214 Smołdzino
tel. 59 8117215
fax. 59 8117 460
e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl
www.smoldzino.com.pl


Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2011
dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-22-319/11 pn.„ WSPARCIE NA STARCIE – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III”
realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

1. Zamawiający:
Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3
tel. 59 8117215
fax. 59 8117460
e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl
www.smoldzino.com.pl

2. Tryb postępowania:
„Zapytanie ofertowe" na realizację zamówienia poniżej wartości 14 000 euro netto realizowane jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności" określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć wg poniższego zestawienia:

1) Zajęcia terapeutyczne – kinezjologia edukacyjna
SP Gardna Wielka – 2 grupy – 60 godzinna rok szkolny 2011/2012

Zajęcia pozalekcyjne wchodzące w skład zamówienia przeznaczone są dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Gardnie Wielkiej.

Opisane w zamówieniu zajęcia będą realizowane bezpośrednio przed lub bezpośrednio po obowiązkowych zajęciach szkolnych, termin realizacji zajęć musi być dostosowany do harmonogramu dowozów uczniów.

Wykonawca będzie prowadził zajęcia wg otrzymanego od Zamawiającego harmonogramu. Harmonogramy będą dostarczane każdorazowo w wypadku zmiany planu zajęć szkoły. Wykonawca musi wykazać się dyspozycyjnością i elastycznością wobec zmian w harmonogramach.

Wykonawca będzie dokumentował prowadzone zajęcia w dzienniku zajęć pozalekcyjnych w sposób uzgodniony z koordynatorem projektu.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystywania najnowszych narzędzi edukacyjnych, które zapewni szkoła.

Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia kart uczniów i do dokonywania diagnozy przyrostu wiedzy uczniów oraz dokonywania ewaluacji prowadzonych zajęć w odniesieniu do założonych kryteriów sukcesu i przedstawiania informacji dotyczącej ww. zadań przynajmniej raz w semestrze.

Wykonawca będzie sporządzał:
a) wykazy przepracowanych godzin do listy płac,
b) sprawozdania z realizacji wykonywanego zadania – raz na kwartał,
c) kwartalne harmonogramy form wsparcia – raz na kwartał.
Zajęcia mają być prowadzone wg zatwierdzonego programu autorskiego, który Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Program ma uwzględniać potrzeby uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności w zakresie standardów kształcenia i kompetencji kluczowych.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
Nie


Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od grudnia 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.

Wiedza i doświadczenie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zadania musi spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

Wykonawca usługi powinien posiadać:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu wczesnej edukacji;
- dodatkowo ukończony jeden z wymienionych poniżej kursów:
   kurs z zakresu kinezjologii edukacyjnej, kurs kwalifikacyjny w zakresie rewalidacji lub kurs w zakresie terapii pedagogicznej;
- w przypadku braku wykształcenia wyższego magisterskiego z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu wczesnej edukacji, dopuszcza się posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu psychologii, bez posiadania dodatkowych w/w kursów;
- co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe

6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania - załącznik nr 1.
Oferta powinna:
a) posiadać datę sporządzenia;
b) wymagane kwalifikacje i wykształcenie oferenta - udokumentowane;
c) zawierać adres oferenta, numer telefonu i numer NIP;
d) określać cenę za wykonanie usługi;
e) oferta powinna być dostarczona w szczelnie zamkniętej kopercie;
f) strony oferty powinny być ponumerowane.

Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do 30 listopada 2011 r. do godziny 10.00 w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a) pocztą tradycyjną lub kurierem na adres podmiotu realizującego zamówienie:
     Urząd Gminy Smołdzino
     ul. Kościuszki 3
     76-214 Smołdzino
b) osobiście:
     sekretariat Urzędu Gminy Smołdzino
     ul. Kościuszki 3
     76-214 Smołdzino

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty upływa w dniu 30 listopada 2011 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Smołdzino oraz na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.smoldzino.com.pl lub pocztą tradycyjną.

Załączniki:
1. wzór formularza ofertowego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                /-/ Wójt Gminy Smołdzino

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
kinezjoogia zaA A cznik.odt (ODT, 124.00Kb) 2011-11-24 13:48:54 444
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
23 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
24 lis 2011, godz. 13:48

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
24 lis 2011, godz. 13:52