Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert dot. wykonania mapy EkoGmina Smołdzino. UWAGA! 08.08.2011 r. - wybór oferty najkorzystniejszej!

Gmina Smołdzino Smołdzino, dn 15 lipca 2011 r.

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

tel. +48 59 811 72 15

fax.+48 59 811 74 60

http://bip.smoldzino.com.pl/

email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

dot. wykonania mapy EkoGmina Smołdzino

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Smołdzino

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

tel. +48 59 811 72 15

fax.+48 59 811 74 60

http://bip.smoldzino.com.pl/

email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

Regon 000551763

NIP 839-20-45-762

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy EkoGmina Smołdzino.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotowa mapa musi być zgodna w treści z wytycznymi WFOŚiGW w Gdańsku oraz ze Strategią Rozwoju Turystyki i Promocji Gminy Smołdzino. Pierwsza strona powinna zawierać mapę gminy wraz z planami miejscowości: Smołdzino, Smołdziński Las oraz Gardna Wielka z zaznaczonymi obiektami gastronomicznymi, usługowymi oraz administracji publicznej, a także z zaznaczonymi szlakami turystycznymi (możliwość wykorzystania matrycy będącej w posiadaniu Gminy Smołdzino). Druga strona mapy powinna zawierać oferty turystyczne Gminy Smołdzino skomponowane w oparciu o Strategię Rozwoju Turystyki (skanseny, muzea, atrakcje Słowińskiego Parku Narodowego, Natury 2000 i gminy Smołdzino).

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

  • być opatrzona pieczątką firmową,

  • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

  • posiadać datę sporządzenia,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  • zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru,

  • zawierać wykaz dotychczas zrealizowanych usług będących w zakresie przedmiotu zamówienia min. 2 opracowane wydawnictwa turystyczne zawierające mapą za kwotę powyżej 10 tys netto, zgodnie w treści z wykazem usług stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje),

  • ponadto Wykonawca powinien wykazać się dysponowaniem doświadczoną ekipą: rysownikiem, grafikiem, specjalistą od promocji turystycznej z przynajmniej 3 letnim doświadczeniem w pracach dla branży turystycznej, zgodnie w treści z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia,

- zawierać propozycję dwóch wersji mapy: standardowego oraz kieszonkowego rozmiaru.

 

 1. KRYTERIA JAKOŚCI MAPY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

  1. Innowacyjny pomysł na stworzenie mapy w wersji kieszonkowej (dowolność formy);

  2. Innowacyjne metody druku (wysoka jakość, trwałość);

  3. Zgodność z wytycznymi WFOŚiGW;

  4. Wykonanie 300 egzemplarzy mapy w rozmiarze standardowym w wersji językowej polsko-angielskiej oraz 1500 egzemplarzy mapy w rozmiarze kieszonkowym w wersji językowej polsko-angielskiej.

  5. Dodatkowo wszystkie wersje mapy (standardowa i kieszonkowa, w jęz. polsko angielskim w wersji elektronicznej.

 

VI. PRAWA AUTORSKIE:

 

 1. Z mocy niniejszej umowy Oferent wraz z twórcami przeniesie na rzecz Zamawiającego własność wszelkich praw autorskich do opracowania stanowiącego utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw nr 90 z 2006 poz. 631 zm. Dz.U. z 2006 r., Nr 21, poz. 164; Dz.U. z 2006 r., Nr 94, poz. 658; Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 843; Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 662; Dz.U. z 2007 r., Nr 181, poz. 1293; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016

 2. Przeniesienie własności autorskich praw majątkowych do opracowania stanowiącego przedmiot umowy następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony w ramach wynagrodzenia wskazanego w niniejszej umowie;

3. Oferent podpisując niniejszą umowę oświadcza, że prawo do przeniesienia własności autorskich praw majątkowych we wskazanym wyżej zakresie posiada i że niepodlega ono żadnym ograniczeniom i obciążeniom.

 

 1. OPIS KRYTERIÓW JAKIMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

 

 

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie %

1.

Cena

50%

2.

Jakość

50%

Razem:

100%

 

 

2. Oferty podlegające ocenie, oceniane będą wg. następujących zasad:

 

- Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (suma punktów za kryterium Cena i Jakość)

- Liczba punktów przyznana ofercie, za kryterium Cena, wyliczona zostanie wg następującego

wzoru:

LP=C min./Cb x 100 pkt x 50%

gdzie:

LP – liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena

Cmin - Cena brutto oferty z ceną brutto oferty najniższą spośród ocenianych ofert

Cb - Cena brutto oferty z ocenianej oferty

 

- Punkty za kryterium Jakość przyznane będą w skali punktowej od 0 do 100, na podstawie

indywidualnej oceny członków komisji przetargowej.

Ocena jakości nastąpi na podstawie oceny koncepcji scenariusza złożonej w ofercie zgodnie

ze wzorem:

LP =100 pkt ´50%

gdzie:

LP - liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium Jakość

Pod uwagę brane będą następujące elementy - podkryteria:

 

Kryterium

Liczba punktów

1.

Innowacyjna koncepcja wykonania wersji kieszonkowej mapy

0-40 pkt

2.

Trwałość druku

0-40 pkt

3.

Atrakcyjność wydruku

0-20 pkt

Suma:

0-100 pkt

 

Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po

przecinku.

 

3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą łączną liczbę

punktów za kryterium Cena i Jakość.

 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały

złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy

złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 29 lipca do godz. 15:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą pocztową oraz faxem.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE:

Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Dodatkowych informacji udziela:

nt. przedmiotu zamówienia - Marlena Makowska

e-mail: promocja@smoldzino.com.pl, tel. 59 811 72 15

nt. procedury – Agnieszka Walotek-Janka

e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, tel. 59 811 72 15

W załączeniu  formularz ofertowy, wykaz usług, wykaz osób


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapa zal 1.odt (ODT, 12.41Kb) 2011-07-15 15:23:48 443
mapa zal 2.odt (ODT, 11.44Kb) 2011-07-15 15:23:48 440
mapa zal 3.odt (ODT, 12.98Kb) 2011-07-15 15:23:48 429
wynik mapa.doc (DOC, 14.50Kb) 2011-07-15 15:23:48 429
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marlena Makowska

Data wytworzenia:
12 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Marlena Makowska

Data publikacji:
15 lip 2011, godz. 15:23

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
08 sie 2011, godz. 14:00