Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowościach Smołdzino i Smołdziński Las, gmina Smołdzino dla działek położonych w miejscowościach Smołdzino oznaczonych nr od: 287/1 do 287/15; od 368/13 do 368/112; od 597 do 630 zgodnie z załącznikiem nr 5 do w/w planu. UWAGA!Wynik 24.10.2011 r.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Smołdzino, dn.16 września 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: budownictwo@smoldzino.com.pl

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: budownictwo@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowościach Smołdzino i Smołdziński Las, gmina Smołdzino” dla działek położonych w miejscowościach Smołdzino oznaczonych nr od: 287/1 do 287/15; od 368/13 do 368/112; od 597 do 630 zgodnie
z załącznikiem nr 5 do w/w planu, którego wypis i wyrys można uzyskać w Gminie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:
projekt techniczny na budowę sieci wodociągowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,
kosztorys inwestorski,
przedmiar robót,
dokumentacja w formie elektronicznej.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.04.2012 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: budownictwo@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 30.09.2011 do godz. 15:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Maria Łukaszewicz
email: budownictwo@smoldzino.com.pl
tel. 59 811 72 15

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.
2. Załącznik nr 2 - załącznik nr 5 do „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowościach Smołdzino i Smołdziński Las, gmina Smołdzino” dla działek położonych w miejscowościach Smołdzino oznaczonych nr od: 287/1 do 287/15; od 368/13 do 368/112; od 597 do 630”.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /-/ Wójt Gminy Smołdzino

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Lidia Orłowska-Getler


 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zaA A cznik nr 2.jpg (JPG, 3.06Mb) 2011-09-16 10:46:36 471
formularz.doc (DOC, 16.50Kb) 2011-09-16 10:46:36 457
wynik.odt (ODT, 25.27Kb) 2011-09-16 10:46:36 659
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
15 wrz 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
16 wrz 2011, godz. 10:46

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
24 paź 2011, godz. 10:53