Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2011/2012 dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych Gminy Smołdzino. 17.10.2011 r.- UNIEWAŻNIENIE!

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                               Smołdzino, dn. 12 października 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: inwestycje@smoldzino.com.pl, rolnictwo@smoldzino.com.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl, rolnictwo@smoldzino.com.pl
Regon 000551763, NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2011/2012 dróg, chodników, ciągów pieszo – jezdnych Gminy Smołdzino.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Odśnieżanie i usunięcie śliskości nawierzchni przy użyciu własnego sprzętu oraz mieszanki piachu i soli w stosunku 3:1 do posypywania łuków, wzniesień, zakrętów oraz przystanków.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: listopad 2011 r. - kwiecień 2012 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3,
76-214 Smołdzino do dnia 17.10.2011 r. do godz. 10:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VI. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Pani Halina Poleszak
e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl, tel. 59 811 72 15
Pan Leszek Dyńka
e-mail: rolnictwo@smoldzino.com.pl

VII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1;
2. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem – załącznik nr 2;
3. Wykaz rejonów Gminy Smołdzino, objętych przedmiotem zamówienia- załącznik nr 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                              /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18-uniewaA nienie.odt (ODT, 154.94Kb) 2011-10-12 11:32:52 461
formularz ofertowy.doc (DOC, 32.00Kb) 2011-10-12 11:32:52 474
oA wiadczenie o dysponowaniu sprzA tem.doc (DOC, 15.50Kb) 2011-10-12 11:32:52 459
wykaz rejonA w.doc (DOC, 15.50Kb) 2011-10-12 11:32:52 465
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
06 paź 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
12 paź 2011, godz. 11:32

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
17 paź 2011, godz. 12:11