Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Siecie, Gmina Smołdzino. UWAGA!12.12.2011 r. - wynik.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                      Smołdzino, dn. 5 grudnia 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Siecie, Gmina Smołdzino.


2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Ustalenia zawarte w SST dotyczą wykonania robót remontowych w zakresie:
- demontażu istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej;
- wykonania w/w instalacji w przewodach hermetycznych natynkowych;
- wykonanie zasilenia w energię elektryczną syreny alarmowej;
- montaż opraw oświetleniowych;
- montaż tablicy WLZ.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 9.12.2011 r. do godz. 15:00.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Pani Halina Poleszak;
tel. 59 811 72 15, e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna;
2. Plan sytuacyjny budynku OSP;
3. Wzór formularza ofertowego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
plan sytuacyjny 1.jpg (JPG, 390.45Kb) 2011-12-05 15:12:56 468
specyfikacja str1.jpg (JPG, 684.87Kb) 2011-12-05 15:12:56 552
plan sytuacyjny 2.jpg (JPG, 458.07Kb) 2011-12-05 15:12:56 478
specyfikacja str2.jpg (JPG, 534.50Kb) 2011-12-05 15:12:56 483
formularz ofertowy siecie.odt (ODT, 18.59Kb) 2011-12-05 15:12:56 449
projekt instalacji elektrycznych w przyziemiu i na poddaszu.pdf (PDF, 608.96Kb) 2011-12-05 15:12:56 482
siecie projekt budowlano-wykonawczy.pdf (PDF, 2.02Mb) 2011-12-05 15:12:56 659
wynik.odt (ODT, 158.35Kb) 2011-12-05 15:12:56 581
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
25 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
05 gru 2011, godz. 15:12

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
12 gru 2011, godz. 14:37