Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego. Uwaga!-26.03.2012 r.-wynik.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                                       Smołdzino, dn. 7 marca 2012 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: zk.bhp@smoldzino.com.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15, fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/, e-mail: zk.bhp@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych i urządzeń mechanicznych będących w dyspozycji Zamawiającego.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:
- olej napędowy ON w ilości - 4000 litrów
- benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości – 1000 litrów

Wskazane powyżej ilości paliwa są ilościami szacunkowymi i służą Wykonawcom do prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej. W zależności od potrzeb Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia większej, bądź mniejszej ilości paliwa. Wymagania jakościowe paliwa określają aktualnie obowiązujące normy.

a) dostawa w/w paliw polegać będzie na doraźnym, bezgotówkowym tankowaniu pojazdów
na stacji paliw Dostawcy;
b) zamawiający przedłoży Dostawcy wykaz pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi, do zbiorników, których Dostawca będzie dostarczał paliwo;
c) paliwo do kosiarek lub pilarek tankowane będzie do karnistrów;
d) wydawanie paliw będzie się odbywało na podstawie wpisu do „dziennego zestawienia wydawanych paliw”.
e) dzienne zestawienie wydawanych paliw, zawierające datę zakupu, ilość, rodzaj pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, nazwisko pobierającego kierowcy, podpis pobierającego oraz podpis pracownika Stacji Paliw, sporządzać będzie pracownik Stacji Paliw. Potwierdzeniem pobrania towaru będzie wpis pobierającego w dziennym zestawieniu wydanych paliw.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę jaka obowiązuje na stacji Dostawcy w dniu tankowania paliwa, pomniejszoną o stały upust od każdego litra zakupionego paliwa po dziennej cenie sprzedaży zaoferowana przez Dostawcę.
Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie zbiorcza faktura VAT wystawiona przez Dostawcę dla Zamawiającego raz na miesiąc. Do faktury zostanie dołączona kopia dziennego zestawienia wydanych paliw. Faktury płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego na rachunek bankowy Dostawcy.
Stacja paliw winna znajdować się w odległości maksimum 30 km od siedziby Zamawiającego.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012 r.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
- posiadać wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi,
Cenę oferty należy określić w oparciu o:
- cenę jednostkową paliw brutto na dzień (tj. na dzień 12 marca 2012 r.),
- oferowany stały przez okres realizacji umowy rabat w groszach do dwóch miejsc po przecinku, oraz łączną cenę zamówienia.
Oferowany stały rabat zostanie wprowadzony do umowy i przez cały okres realizacji umowy nie ulegnie zmianie.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim w sposób trwały i czytelny, podpisana przez upoważnione do reprezentowania Wykonawcy osoby, ujawnione we właściwym rejestrze albo we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne osoby upoważnione przez Wykonawcę do zawarcia umowy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Wszystkie załączniki dołączone do oferty w formie kopii dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub przez upoważnionego przedstawiciela.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 15.03.2012 r. do godz. 13:00. Ofertę należy dostarczyć w nieprzeźroczystym opakowaniu i opisać: „Oferta na dostawę paliwa. Nie otwierać przed 15.03.2012 r.”.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
a) Kryteria i ich znaczenie:
CENA - 100 % CENY OFERTY BRUTTO wg n/w podkryteriów:
W1 - PB 95 – 30 %
W2 – ON – 50 %
W3 stały rabat – PB 95 - 10 %
W4 stały rabat - ON - 10 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych za wszystkie pozycje dotyczące usług wg wzoru
W = W1 + W2 + W3+ W4 Punkty w ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

PB 95
W1 = (C0 : C) x 100 pkt x 30%
W1 – ilość punktów przyznanych za oferowaną cenę brutto /1 litr – PB 95;
C – badana cena brutto oferowana / 1 litr – PB 95;
C0– najniższa cena brutto oferowana / 1 litr – PB 95;

ON
W2 = (C0 : C) x 100 pkt x 50%
W2– ilość punktów przyznanych za oferowaną cenę brutto /1 litr - ON;
C – badana cena brutto oferowana / 1 litr - ON;
C0– najniższa cena brutto oferowana / 1 litr - ON;

STAŁY RABAT dla PB 95 / 1 litr
W3 = (C0 : C) x 100 pkt x 10%
W3– ilość punktów przyznanych za oferowany stały rabat – PB 95 / 1 litr;
C – badany stały rabat zaproponowany w ofercie – PB 95 / 1 litr;
C0– najniższy stały rabat zaproponowany w ofercie – PB 95 / 1 litr;

STAŁY RABAT dla ON / 1 litr
W4 = (C0 : C) x 100 pkt x 10%
W4– ilość punktów przyznanych za oferowany stały rabat - ON / 1 litr;
C – badany stały rabat zaproponowany w ofercie - ON / 1 litr;
C0– najniższy stały rabat zaproponowany w ofercie - ON / 1 litr;

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, IŻ DOPUSZCZA PRZEPROWADZENIE NEGOCJACJI PRZED PODPISANIEM UMOWY.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w ciągu trzech dni drogą pocztową oraz faxem.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Pan Michał Kordylas;
tel. 59 811 72 15 wew. 37, e-mail: zk.bhp@smoldzino.com.pl


IX. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1;

                                                                                                                                                                                                                                                   /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                       Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
formularz ofertowy.odt (ODT, 21.83Kb) 2012-03-07 11:49:47 462
wynik.odt (ODT, 23.01Kb) 2012-03-07 11:49:47 484
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
01 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
07 mar 2012, godz. 11:49

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
26 mar 2012, godz. 12:57