Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: usługę dot. zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków do miejsc zagospodarowania.UWAGA-27.1.2011 r.-wynik.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                                                                           Smołdzino, dn. 19 grudnia 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
email: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dot. zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie gminy Smołdzino, odpadów komunalnych z cmentarzy oraz skratek z oczyszczalni ścieków do miejsc zagospodarowania.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zbieranie i wywóz odpadów obejmuje:
a) 27 pojemników na szkło rozmieszczonych wg wskazań Zamawiającego (wykaz miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Smołdzino Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy);
b) 28 pojemników na tworzywa sztuczne rozmieszczonych wg wskazań Zamawiającego (wykaz miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Smołdzino Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy);
c) 1 pojemnik na odpady z oczyszczalni ścieków (skratki) w Smołdzinie;
d) 4 pojemniki na odpady komunalne z cmentarzy w Smołdzinie i w Gardnie Wielkiej.

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ:
1. Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem przedmiotu oraz daty i miejscem wykonania zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia;
Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje);
3.Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach);
5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach);
6. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt IV zaproszenia do składania ofert.
2. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.
3. Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
4. Wykonawca złoży tylko jedna ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 23.12.2011 do godz. 11:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Leszek Dyńka, rolnictwo@smoldzino.com.pl, tel. 59 811 72 15
nt. procedury – Agnieszka Walotek-Janka, pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl,
tel. 59 811 72 15

IX. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.
2. Wykaz usług- załącznik nr 2.

 

                                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Wójt Gminy Smołdzino

                                                                                                                                                                                                                                                    Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zaA A cznik nr 1.odt (ODT, 20.00Kb) 2011-12-19 10:39:06 472
zaA A cznik nr 2.odt (ODT, 14.03Kb) 2011-12-19 10:39:06 465
wynik.odt (ODT, 158.64Kb) 2011-12-19 10:39:06 459
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
16 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
19 gru 2011, godz. 10:39

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
27 gru 2011, godz. 08:08