Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                  Smołdzino, dn. 27 grudnia 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: budownictwo@smoldzino.com.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15, fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/,
e-mail: budownictwo@smoldzino.com.pl
Regon 000551763 , NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dot. opracowania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Projekty w/w decyzji muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów w
tym: ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy ( Dz. U. Nr 164, poz.1589), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.1588).
Termin sporządzenia i przekazania danego projektu decyzji (do etapu uzgodnień) ustala się na 21 dni od przekazania wniosku inwestora i innych materiałów niezbędnych do przygotowania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zamawiający dostarcza Wykonawcy;
a) wniosek inwestora spełniający wymagania wynikające z art. 52 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
b) dotychczasowe opinie i uzgodnienia wydane dla terenu objętego opracowaniem;
c) mapy ewidencyjne gruntów (dla terenów objętych opracowaniem wraz z sąsiedztwem);
d) wypisy z rejestru gruntów (dla terenów objętych opracowaniem wraz z sąsiedztwem);
e) mapy zasadnicze lub kastralne w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000);
f) opinie o pochodzeniu gruntów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności);
g) raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (w przypadku wystąpienia takiej konieczności).

III. CZAS TRWANIA UMOWY:
Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ:
1. Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, tj. stosownie do art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
4. Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt IV zaproszenia do składania ofert.
2. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.
3. Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: budownictwo@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 5.01.2012 r. do godz. 11:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
Maria Łukaszewicz, budownictwo@smoldzino.com.pl, tel. 59 811 72 15

IX. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1;
2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień -załącznik nr 2;
3. Oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej-załącznik nr 3.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                                               Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zaA A cznik nr 1.odt (ODT, 21.62Kb) 2011-12-27 08:28:53 514
zaA A cznik nr 2.odt (ODT, 13.43Kb) 2011-12-27 08:28:53 485
zaA A cznik nr 3.odt (ODT, 14.13Kb) 2011-12-27 08:28:53 468
wynik.odt (ODT, 25.42Kb) 2011-12-27 08:28:53 657
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
22 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
27 gru 2011, godz. 08:28

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
18 sty 2012, godz. 11:24