Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Smołdzino

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Remont pomieszczeń: szatni i WC w budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Łokciowe Gmina Smołdzino. UWAGA! 12.12.2011 r. - wynik.

Gmina Smołdzino                                                                                                                                                                                                                Smołdzino, dn.5 grudnia 2011 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Smołdzino zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie maja zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie następującego zadania:


I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
Regon 000551763
NIP 839-20-45-762

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont pomieszczeń: szatni i WC w budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Łokciowe Gmina Smołdzino.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Rozbiórka pieca węglowego kaflowego;
2. Odłączenie na czas remontu przyłączy instalacyjnych do pomieszczenia szatni i WC;
3. Demontaż zużytego okna oraz drzwi zewnętrznych;
4. Rozbiórka zużytej podłogi z desek w pomieszczeniu szatni wraz z usunięciem wypełnienia między belkami;
5. Skucie posadzki cementowej w pomieszczeniu WC i korytarza;
6. Wykucie otworu na osadzenie stolarki drzwiowej do WC;
7. Zamurowanie otworu w ściance działowej między pomieszczeniami szatni i WC;
8. Wykonanie drewnianej rynny do usuwania gruzu -cegieł, skuwanych warstw gładzi cementowej posadzki itp. (Wykonawca w kalkulacji może przyjąć wykonanie innego transportu gruzu);
9. Ustawienie rynny do gruzu;
10. Wymiana okna szt. 1;
11. Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 1 z naprawą istniejącego naświetla;
12. Osadzenie drzwi wewnętrznych szt.2;
13. Wykonanie kanału wentylacyjnego pomieszczenia szatni i WC;
14. Naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej i ułożenie w bruzdach podtynkowych
15. Uzupełnienie ubytków tynków sufitów i ścian wewnętrznych;
16. Wykonanie nowych tynków ścian wewnętrznych i sufitów;
17. Wyłożenie ścian WC płytkami ceramicznymi do wys. 180 cm;
18. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną stropu w pomieszczeniach: szatni, WC i korytarza;
19. Wykonanie przyłączy urządzeń sanitarnych i odprowadzania ścieków;
20. Montaż muszli ustępowej szt. 1, montaż umywalki szt.1;
21. Montaż przepływowego podgrzewacza wody szt. 1 nad umywalką w WC;
22. Montaż elektrycznych konwektorów z automatycznym sterownikiem nadmuchu ciepłego powietrza: szt. 1 w szatni, szt. 1 w WC;
23. Malowanie ścian wewnętrznych dwukrotnie farbami klejowymi;
24. Malowanie dwukrotnie sufitów;
25. Montaż podlicznika dostawy energii elektrycznej do pomieszczeń świetlicy wiejskiej (odrębny pomiar zużycia energii elektrycznej);
26. Naprawa tynku cokołu na zewnątrz budynku;
27. Wykonanie wzdłuż ściany zewnętrznej opaski z płytek cementowych 45x45x5 cm;
28. Naprawa ubytków schodów cementowych zewnętrznych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl, faksem na nr: +48 59 811 74 60, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino do dnia 9.12.2011 r. do godz. 15:00.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą pocztową oraz faxem.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela:
nt. przedmiotu zamówienia - Pani Halina Poleszak;
tel. 59 811 72 15, e-mail: inwestycje@smoldzino.com.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna;
2. Opis techniczny;
3. Wzór formularza ofertowego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /-/ Wójt Gminy Smołdzino
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lidia Orłowska-Getler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
szczegA lowa specyfikacja techniczna zaA A cznik nr 1.pdf (PDF, 655.12Kb) 2011-12-05 07:55:22 481
opis techniczny- zaA A cznik nr 2.pdf (PDF, 4.22Mb) 2011-12-05 07:55:22 499
formularz ofertowy - zaA A cznik nr 3.odt (ODT, 18.52Kb) 2011-12-05 07:55:22 457
wynik.odt (ODT, 157.08Kb) 2011-12-05 07:55:22 474
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Walotek-Janka

Data wytworzenia:
25 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data publikacji:
05 gru 2011, godz. 07:55

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Walotek-Janka

Data aktualizacji:
12 gru 2011, godz. 14:36